Počítačové zručnosti pre život
Čo je ECDL

Čo je ECDL

European Computer Driving Licence (Európsky vodičský preukaz na počítače), systém certifikácie v oblasti IT, skrátene Systém ECDL,  vznikol ako odpoveď:

  • na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie (digitálnu gramotnosť) a
  • na potrebu medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií.

Schopnosť práce s osobnými počítačmi je definovaná na týchto úrovniach:

  • na základnej úrovni
    • ako digitálna gramotnosť (nižšia úroveň)
    • ako digitálna kvalifikovanosť (vyššia úroveň)
  • na pokročilej úrovni
    • ako digitálna odbornosť.

Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky. Overovacie skúšky (testy) sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov príslušnej úrovne.

Vyžadovaný okruh vedomostí a zručností pre prácu s počítačom, ktoré musí uchádzač o niektorý z certifikátov ovládať, vymedzujú príslušné sylaby zvolených alebo predpísaných modulov (tematických okruhov). 

Záujemca sa môže rozhodnúť pre niektorý z odporúčaných cieľov (profilov):

Digitálna gramotnosť, t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním štyroch určených štandardizovaných testov na základnej úrovni a potvrdzuje sa vydaním certifikátu ECDL Profile Certificate (od roku 2016, Cerifikátu ECDL Štart, ak boli úspešne absolvované ľubovoľné štyri testy, do roku 2015). Certifikát má časovo neobmedzenú platnosť.

Digitálna kvalifikovanosť, t.j. schopnosť efektívne využívať vyššie základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním siedmich štandardizovaných testov na základnej úrovni (štyroch určených a troch zvolených) a potvrdzuje sa vydaním certifikátu ECDL Profile Certificate (od roku 2016, Európskeho vodičského preukazu na počítače - Certifikátu ECDL do roku 2015). Certifikát má časovo neobmedzenú platnosť.

Digitálna odbornosť, t.j. schopnosť využívať vybrané informačné technológie na profesionálnej úrovni, sa preukazuje úspešným absolvovaní troch štandardizovaných testov na pokročilej úrovni a potvrdzuje sa vydaním  Certifikátu ECDL Expert. Po úspešnom absolvovaní každej skúšky môže absolvent požiadať o udelenie Certifikátu ECDL Advanced z danej oblasti IT. Certifikáty majú časovo neobmedzenú platnosť.

Okrem toho, sa  môže záujemca rozhodnúť postupne individuálne voliť moduly podľa svojej potreby alebo napríklad požiadavky zametnávateľa a získať o úspešne vykonaných skúškach medzinárodné osvedčenie Certifikát ECDL Profile.

Predpísané testy je možné absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Na Slovensku je ich niekoľko desiatok, ale testy je možné absolvovať aj v hociktorom zahraničnom akreditovanom testovacom centre. Tým je zaručená potrebná medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí.

V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).

Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl