Počítačové zručnosti pre život
Moduly-Profily-CertifikátySylaby ECDL skupiny Base a Standard

Sylaby ECDL skupina Base a skupina Standard

Sylaby ECDL podrobne stanovujú okruhy požadovaných znalostí a zručností potrebných na  využívanie osobných počítačov na základnej úrovni. Okruhy znalostí a zručností sú rozdelené do jednotlivých tematických celkov – modulov. Sylabus je formulovaný softvérovo a hardvérovo nezávisle. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný garant ECDL, t.j. na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

Rámcový záber požiadaviek na znalosti a zručnosti:

Skupina modulov Base

M2. Základy práce s počítačom - táto verzia nastúpila 01.11.2013

       (Computer Essentials, syllabus version 1.0)

 • Základné pojmy: IKT, hardvér a bežné zariadenia, softvér a bežné aplikácie, typy softvérových licencií, spustenie a vypnutie počítača
 • Práca s pracovnou plochou, ikonami, oknami, prispôsobovanie základných nastavení operačného systému, vytvorenie jednoduchého textového dokumentu a jeho tlač
 • Súbory a priečinky, ich filozofia, tvorba štruktúry a práca s nimi, správa súborov, kompresia a obnova súborov
 • Základné pojmy z počítačových sietí, základy prístupu k nim, princípy ochrany údajov a zariadení, škodlivý softvér
 • Ochrana zdravia a životného prostredia      
SK - Podrobné znenie                SK - Komentáre SISp k sylabu z 9.3.2017 
EN - Syllabus in detail

  M3. Spracovanie textu
         (Word Processing, syllabus version 5.0)

  • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
  • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
  • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
  • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
  • Tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
  • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
  • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia     
        
         SK - Podrobné znenie verzia 5.0         Nové! SK - podrobné znenie verzia 6.0  
         EN - Syllabus in detail version 5.0                EN - Syllabus in detail version 6.0

  M4. Tabuľkový kalkulátor
         (Spreadsheets, verzia sylabu 5.0)

  • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
  • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
  • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
  • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
  • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
  • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
  • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
        
         SK - Podrobné znenie verzia 5.0         Nové! SK - podrobné znenie verzia 6.0 z 18.9.2017
         EN - Syllabus in detail version 5.0                EN - Syllabus in detail version 6.0

  M7. Základy práce online - táto verzia nastúpila 01.11.2013
         (Online Essentials, syllabus version 1.0)

  • Základné pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úprava základných nastavení
  • Tvorba záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
  • Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov
  • Základné pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje, elektronická pošta
  • Elekronické správy:  nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami
  • Organizovanie elektronických správ
  • Používanie elektronických kalendárov     
  SK - Podrobné znenie                 SK-Komentáre SISp k sylabu  z 9.3.2017
  EN - Syllabus in detail

   

  Skupina modulov Standard

  M5. Používanie databáz
         (Using Databases, syllabus version 5.0)

  • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
  • Používanie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
  • Aktualizácia databázy
  • Tvorba formulárov a ich využívanie v správe údajov
  • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
  • Prezentácia vybraných informácií – tvorba zostáv
        
         SK - Podrobné znenie verzia 5.0        Nové!  SK-podrobné znenie verzia 6.0 z 21.9.2017
         EN - Syllabus in detail version 5.0               EN-Syllabus in detail version 6.0

  M6. Prezentácia
         (Presentation, syllabus version 5.0)

  • Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení
  • Tvorba prezentácie a základné operácie v nej – kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
  • Formátovanie textu a textových rámčekov
  • Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
  • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
  • Efekty počítačovej prezentácie – animácia, prelínanie
  • Riadenie prezentácie – spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia
        
         SK - Podrobné znenie verzia 5.0        Nové!  SK-podrobné znenie verzia 6.0
         EN - Syllabus in detail version 5.0                EN-Syllabus in detail version 6.0

  M9. Práca s obrázkami a grafikou
         (Image Editing, syllabus version 2.0)

  • Základné pojmy z oblasti zobrazovania - digitálne obrázky, grafické formáty, modely
  • Získavanie obrázkov, spustenie grafického editora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení na zvýšenie produktivity
  • Manipulácia s obrázkami, vrstvami v obrázku, s textom v obrázku
  • Používanie efektov a filtrov
  • Doplnenie obrázka pomocou nástrojov na kreslenie, maľovanie a tlač obrázka    

          SK - Podrobné znenie
          
  EN - Syllabus in detail

  M12. Bezpečnosť pri práci s IKT
           (IT Security, syllabus version 1.0)

  • Základné pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti - ohrozenia údajov, osobnej bezpečnosti, bezpečnosti súborov
  • Ochrana počítača, prislúchajúcich zariadení, počítačovej siete pred škodlivým softvérom a neautorizovaným prístupom
  • Bezpečnosť počítačových sietí - rozpoznávať typy počítačových sietí a pripojení  a rozumieť špecializovaným pojmom z ich ochrany
  • Zásady bezpečného pohybu po internete a komunikácie na internete
  • Bezpečnostné otázky z oblasti elektronickej komunikácie vrátane elektronickej pošty a komunikácie v reálnom čase
  • Bezpečná správa údajov - správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

  SK - Podrobné znenie                Nové!  SK-podrobné znenie verzia 2.0
  EN - Syllabus in detail                         EN-Syllabus un detail version 2.0

  M1. Základy informačných a komunikačných technológií (IKT)
         (Concepts of Information and Communication Technology (ICT), syllabus version 5.0)

  Ukončený k 30.6.2015.

  • Úvod do počítačovej terminológie
  • Technické vybavenie počítača (hardvér)
  • Programové vybavenie (operačný a aplikačný softvér)
  • Informačné siete, rôzne spôsoby elektronickej komunikácie
  • Využitie počítača v bežnom živote - príklady
  • Informačné technológie a spoločnosť – človek versus počítač
  • Bezpečnosť dát, ochrana voči pirátskym aktivitám
  • Ochrana autorských práv, ochrana citlivých dát
        
       

   

  verzie sylabov ECDL

  Sylabus ECDL verzia 5.0 pre súbor modulov M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (na Slovensku vstúpil do platnosti 01. 07. 2009):  sylaby modulov M1, M2, M7 verzie 5.0 skončili svoju platnosť medzinárodne 31.12.2014, na Slovensku bolo možné testy vo verzii 5.0 vykonať až do 30.6.2015. Moduly M2 a M7 už majú platné nové aktualizované sylaby vydané v roku 2013 s označením V1.0. Modul M1 zanikol.

  SK - Podrobné znenie
  EN - Syllabus 5.0 in detail

  Sylabus ECDL verzia 4.0 pre súbor modulov M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 celosvetovo skončil platnosť 31. 12. 2009. 

  Logo SISp
  Logo ECDL Foundation
  Logo ESF
  Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

  logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
  Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
  Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

  logo_icdl