Počítačové zručnosti pre život
Ako si vybrať

Ako si vybrať potrebné digitálne zručnosti

Systém ECDL je veľmi flexibilný. Vybrať si môžete odporúčanú kombináciu modulov - profily ECDL alebo si zvoliť  kombináciu modulov podľa vlastného výberu – vytvoriť si ECDL individuálny profil, a po úspešnom absolvovaní skúšok získate certifikát. Pri výbere svojho profilu ECDL treba vychádzať:

  • zo súčasného stavu vašich zručností
  • z typu pracovných alebo súkromných aktivít, na ktoré využívate nástroje IT
  • zo súboru zručností, ktoré by ste mali ovládať - pre vás odporúčané alebo sa od vás priamo vyžadujú.  

 

Vaše súčasné
zručnosti
Máte malé alebo žiadne skúsenosti v práci s PC.
PC používate

ako podporu každodenného života, internet využívate na vyhľadávanie informácií a prístup k bežným službám;
ako nástroj na výkon základných administratívnych činností na podporu poskytovania služieb resp. výroby a predaja produktov;
na spracovanie administratívy pomocou firemných informačných systémov v bankovníctve, finančníctve, zdravotníctve, doprave a pod.

Zručnosti, ktoré
potrebujete zdokonaliť alebo doplniť

Ako minimálne základné digitálne zručnosti zamestnávatelia určili:

ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov; 
práca s textami vrátane vkladania obrázkov, tabuliek a iných objektov, prípadne využívanie hromadnej pošty;
využívanie výpočtových tabuliek;
prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu - e-mail

Čo môžete získať

Ak nadobudnete a overíte svoje zručnosti zo všetkých vyššie uvedených oblastí, získate
profil ECDL Base - digitálnu gramotnosť

pozri sylaby  ECDL - konkrétne moduly M2, M3, M4, M7

 

Vaše súčasné zručnosti Máte už základné skúsenosti s prácou s PC, ale využívate ich nedostatočne efektivne a máte s viacerými nástrojmi často problém, nízku produktivitu práce a  prípadne aj problémy so zdieľaním dokumentov s kolegami
PC používate na širší záber administratívnych činností, ktoré sú významnou časťou vašej  pracovnej náplne, alebo IT je dôležitým nástrojom na podporu vašich odborných činností (prezentačná činnosť, obchodná činnosť, manažment, vzdelávanie, výskum, marketing...) 
Zručnosti, ktoré potrebujete zdokonaliť alebo doplniť

Ak základné zručnosti na úrovni profilu ECDL Base už máte, odporúčame Vám doplniť si zručnosti o niektoré ďalšie, ktoré potrebujete v profesionálnom živote, napr.:
príprava prezentácií (vašej práce, výrobkov, služieb, nových poznatkov);
používanie databáz (výber údajov z databáz a ich prezentácia v tabuľkách);
práca s obrázkami;
bezpečnosť pri práci s údajmi, pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete

Čo môžete získať

Ak nadobudnete a overíte si zručnosti z celkove 7 tematických oblastí (modulov), nadobudnete
profil ECDL Standard - digitálnu kvalifikovanosť

pozri sylaby ECDL - konkrétne moduly M5, M6, M9, M12

   

 

Vaše súčasné zručnosti Vaše zručnosti sú na úrovni základnej alebo rozšírenej digitálnej gramotnosti, ale v najdôležitejších oblastiach vašej práce vám chýbajú profesionálne zručnosti, ktoré umožnia, aby vzhľad a funkcionalita pripravených výstupov boli perfektné; na podporu vašej práce potrebujete ovládať aj zložitejšie funkcie bežných nástrojov. 
PC používate na vysoko odborné činnosti ako napr.: komplexné finančné analýzy, príprava sofistikovaných odborných správ, práca a správa veľkého objemu dát, tvorba významných prezentácií
Zručnosti, ktoré potrebujete zdokonaliť

Najčastejšie potrebujete profesionálne zručnosti v jednej, v dvoch alebo v troch z uvedených oblastí:

pokročilá práca s textom
pokročilá práca s tabuĺkami
pokročilá práca s databázami
pokročilá práca s prezentáciami

Čo môžete získať

Ak nadobudete a overíte si zručnosti v 3 tematických oblastiach na pokročilej úrovni, získate profil ECDL Expert - digitálnu odbornosť

Pozri  sylaby ECDL Advanced vo vybraných oblastiach

 

Dopĺňaním alebo zdokonaľovaním zručností individuálnou cestou (vlastná voľba modulov) si môžete budovať Váš Individuálny profil. Po spolnení podmienok budete mať na certifikáte uvedenú aj dosiahnutú úroveň digitálnych zručností (gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť).

O vydanie certifikátu ECDL Profile Certificate je možné požiadať kedykoľvek. Je ho možné vystaviť aj za jedinú úspešnú skúšku, teda aj keď nenaplníte niektorý z odporúčaných profilov.

Tento certifikát potvrdzuje, že na ňom vymenované skúšky ste vykonali podľa medzinárodných štandardov. Je vhodný na to, aby registroval váš vývoj pri ovládaní IT, napríklad aj vykonanie testov z toho istého modulu, ale v inom softvérovom prostredí alebo podľa sylabov rôznej úrovne náročnosti (sylaby ECDL, sylaby ECDL Advanced).

Pred vykonaním skúšky ECDL z vybraného modulu, by ste mali vedieť, či ste dostatočne pripravení na úspešné absolvovanie testu, alebo potrebujete absolvovať vhodný kurz. Pozrite si detailný zoznam požiadaviek na zručnosti (sylaby) v odporúčaných oblastiach alebo sa prípadne poraďte s pracovníkmi niektorého akreditovaného testovacieho centra (ATC). Absolvovanie kurzov sa nevyžaduje a ani nie je súčasťou ceny za skúšku alebo ceny za Index ECDL.

Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl