Počítačové zručnosti pre život

Identifikácia uchádzačov a činnosti pre testovaním

Identifikácia uchádzačov o testovanie ECDL 

 • Identifikácia uchádzačov prihlásených na testovanie ECDL prebieha tesne pred začiatkom testovania. Identifikácia sa vykonáva na základe porovnávania údajov v Indexe ECDL s údajmi  v niektorom z oficiálnych identifikačných dokladov (OP, pas). Účelom tejto identifikácie je overiť, či držiteľ Indexu ECDL je osoba, ktorá sa dostavila na testovanie. Uchádzač je povinný podrobiť sa identifikácii. Pri identifikácií musí uchádzač odovzdať svoj index osobe, ktorá je oprávnená identifikáciu vykonať, ináč nemôže byť k testovaniu pripustený.
 • Po identifikácii prebieha overenie údajov v prihláške a overenie udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v systéme IS ECDL/SK. Ak uchádzač neudelí plný súhlas so spracovaním osobných údajov, nemožno mu predať index, ani poskytnúť ďalšie služby systému ECDL.
 • Identifikáciu uchádzačov a overenie údajov v prihláške vykonáva manažér testovania alebo ním poverená osoba činná v systéme ECDL.
 • Vedúci testovania je povinný presvedčiť sa, či medzi uchádzačmi nie je osoba, ktorú pozná (rozumie sa rodinný príslušník alebo blízka spriatelená osoba) alebo osoba, ktorú na získanie certifikátu pripravoval v priebehu predchádzajúcich 11 mesiacov. Testovanie takejto osoby musí odmietnuť.
 • Ak uchádzač nevlastní Index ECDL a podpísal plný súhlas so spracovaním osobných údajov v systéme IS ECDL/SK, ATC mu musí index predať a personifikovať. Uchádzač musí index podpísať. Bez platného, personifikovaného a uchádzačom podpísaného indexu nie je možné uchádzača k testovaniu pripustiť.
 • ATC musí prijať na testovanie aj uchádzačov, ktorí si zakúpili index u iného ATC. ATC je v rámci možností povinné preveriť, či index nie je falzifikát. Ak sa pri identifikácii alebo v priebehu testovania zistia závažné nezrovnalosti (iný majiteľ indexu, falzifikát, neautorizovaný záznam v indexe), ATC index zadrží a oznámi túto skutočnosť Kancelárii ECDL.
 • Ak sa uchádzač na termín testovania nedostaví, alebo sa rozhodne zadanie testu neprevziať, vedúci testovania zapíše danú skutočnosť do  Zoznamu uchádzačov („nedostavil sa“) a potvrdí ju svojím podpisom.

Pred vlastným testovaním

 • Vedúci testovania uvedie pred začiatkom vlastného testovania uchádzačov k prideleným pracovným staniciam.
 • Vedúci testovania vždy oboznámi všetkých uchádzačov s organizačnými pokynmi, s pravidlami testovania, so štruktúrou testov a s princípmi otázok a úloh, ktoré sa musia dodržiavať, a to ústnou alebo písomnou formou a vysvetlí prípadné nejasnosti.
 • V miestnosti musí byť počas celého termínu testovania k dispozícii Zoznam uchádzačov s vylosovanými testami, vytlačený zo systému IS ECDL/SK (WASET). Do tohto zoznamu sa ručne doplní číslo pracovnej stanice a podpisy uchádzačov, sumárne hodnotenie jednotlivých testov a podpisy ASK zúčastnených na testovaní a hodnotení.
 • Vedúci testovania zvlášť upozorní uchádzačov, že niektoré úlohy v testoch na seba priamo nadväzujú a musia sa vykonávať v uvedenom poradí.
 • Na začiatku testovania vedúci testovania alebo ďalší poverený ASK podľa pokynov vedúceho testovania zapožičajú každému uchádzačovi kompletné písomné zadanie príslušnej verzie testu z prihláseného modulu na hlavičkovom papieri alebo označený pečiatkou právnickej osoby, ktorá testy vykonáva a opečiatkovaný alebo inak označený čistý papier na poznámky. Uchádzač obdrží aj písomnú informáciu (na tabuli alebo na papieri) o umiestnení svojho pracovného adresára, o svojom identifikačnom kóde, ktorým sa bude v testoch identifikovať.
 • Vedúci testovania alebo ďalší poverený ASK podľa pokynov vedúceho testovania požiada uchádzača o podpis v Zozname uchádzačov, ktorým je uchádzač povinný potvrdiť, že prevzal zadanie testu z prihláseného modulu v písomnej forme, že bol oboznámený s rozmiestnením potrebných pracovných súborov, že bol oboznámený s pravidlami a s procedúrou testovania, že súhlasí s použitím osobných údajov uvedených v Zozname uchádzačov na účel evidencie v systéme ECDL a na účel vystavenia dokladov ECDL. Každé zadanie sa preberá a podpisuje samostatne.
Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl