Ako sa zapojiť

Ako sa stať akreditovaným testovacím centrom (ATC)

Akreditačné požiadavky na prvky systému ICDL/ ECDL pre SR stanovila SISp s rešpektovaním aktuálnych štandardov pre zabezpečenie kvality vydaných ICDL Foundation (ICDL-F) 30.10.2019. O detailných požiadavkách na akreditáciu centra na testovanie ECDL sa informujte prosím v Kancelárii ECDL.

Výber z dokumentu Akreditačné požiadavky na prvky systému ICDL/ ECDL v SR:

Jedná sa o akreditačné požiadavky na nasledovné štyri prvky:

 • na testovacie centrum ICDL/ ECDL
 • na skúšobného komisára ICDL/ ECDL
 • na miestnosť na testovanie ICDL/ ECDL (štandardná alebo mobilná)
 • na softvérovú platformu.

O akreditáciu testovacieho centra ICDL môže žiadať fyzická alebo právnická osoba (ďalej žiadateľ) so sídlom na území SR, ktorá spĺňa nižšie uvedené požiadavky:

 • názov a iné názvy žiadateľa, jeho webové domény, logá, obchodné značky neobsahujú reťazec ECDL, ICDL, ani jeho úplné znenia a ani nie sú s nimi zameniteľné,
 • žiadateľ je v dobrom finančnom stave,
 • žiadateľ má najmenej dvojročnú prax v organizovaní vzdelávacích aktivít,
 • žiadateľ je prevádzkovateľom aspoň jednej miestnosti vhodnej na testovanie ECDL,
 • žiadateľ má vo svojom skutočnom mieste podnikania (prevádzkarni), pre ktoré sa požaduje akreditácia, vhodný administratívny  priestor, v ktorom sa spracováva agenda ECDL,
 • žiadateľ má  potrebné materiálne, technické a personálne zázemie pre nasledujúce úlohy v procese ECDL testovania:
  • dohľad a riadenie vykonávania testov ICDL/ ECDL,
  • vedenie konkrétnych testovaní ICDL/ ECDL,
  • hodnotenie testov ICDL/ ECDL,
  • správu bázy otázok a testov ICDL/ ECDL (QTB),
  • administratívu ICDL/ ECDL,
  • informačný servis ICDL/ECDL,
 • na získanie akreditácie pre "Program ICDL - skupina modulov Base a Standard" sa za splnenie podmienok považuje, ak žiadateľ má správcu QTB s rozsahom akreditácie na skúšky pre profily Base a Standard (Skúška z modulu skupiny Advanced sa započítava ako skúška z relevantného modulu zo skupiny Standard resp. Base) a pevnú miestnosť s akreditáciou pre ten istý program.
 • na získanie akreditácie pre "Program ICDL - skupina modulov Base, Standard a Advanced" sa za splnenie podmienok považuje, ak žiadateľ má správcu QTB s rozsahom akreditácie na skúšky pre profil Base, Standard a Advanced (Skúška z modulu skupiny Advanced sa započítava ako skúška z relevantného modulu zo skupiny Standard resp. Base); túto požiadavku možno naplniť aj dvomi osobami a pevnú miestnosť s akreditáciou pre ten istý program.
 • na získanie akreditácie pre "Program ICDL - skupina modulov Base" sa za splnenie podmienok považuje, ak žiadateľ má správcu QTB s rozsahom akreditácie na skúšky pre profil Base a pevnú miestnosť s akreditáciou pre ten istý program.
 • na zaradenie skupiny modulov Digital Citizen do akreditácie testovacieho centra  pre niekktorý z vyššie uvedených programov je potrebné, aby centrum malo akreditáciu pre minimálne skupinu modulov Base a aby osoba ustanovená do funkcie manažét testovania ICDL/ECDL alebo správca QTB absolvovala doplnkové školenie pre modul Introduction eCitizen.

Požiadavky na personálne zabezpečenie systému ICDL/ ECDL, administratívne a riadiace zodpovednosti v akreditovanom testovacom centre (ďalej ATC)

 • Osoba oprávnená konať v mene žiadateľa musí určiť manažéra testovania ICDL/ ECDL, ktorý bude zabezpečovať a zodpovedať za prevádzku, riadenie a administratívu systému ICDL/ ECDL u žiadateľa. Manažér testovania ICDL/ ECDL musí byť zamestnancom žiadateľa. Úlohou manažéra testovania je vytvorenie podmienok na spoľahlivú a bezpečnú činnosť ATC v oblasti testovania ICDL/ ECDL, dohľad nad dodržiavaním kvality testovania a všetkých súvisiacich podmienok a postupov vyplývajúcich zo Zmluvy o akreditácii centra na testovanie ICDL/ ECDL (ďalej zmluva). Manažér testovania je okrem iného zodpovedný za:
  • overenie totožnosti uchádzačov pred vlastným testovaním,
  • činnosť akreditovaného skúšobného komisára pri vedení alebo hodnotení testov,
  • zaistenie nepretržitého dohľadu nad testovanými uchádzačmi,
  • zaistenie zastupiteľnosti správcu QTB,
  • administratívnu podporu procesu testovania ICDL/ ECDL,
  • finančné operácie vyplývajúce z činnosti v systéme ICDL/ ECDL.
 • Osoba oprávnená konať v mene žiadateľa môže obsadiť aj funkciu asistenta manažéra testovania. Asistent manažéra testovania musí byť zamestnancom žiadateľa.
 • Manažér testovania môže asistenta manažéra poveriť svojím zastupovaním alebo výkonom niektorých činností,  pričom naďalej zodpovedá za kvalitu testovania ECDL v ATC.
 • Osoba oprávnená konať v mene žiadateľa musí určiť správcu QTB, ktorý bude zabezpečovať správu QTB  u žiadateľa. Správca QTB musí byť akreditovaným skúšobným komisárom ECDL pre všetky tie skupiny modulov systému ECDL, pre ktoré žiada centrum akreditáciu, a musí byť zamestnancom žiadateľa alebo mať pracovno právny vzťah, ktorý obsahuje aj zodpovednosť za škody. V prípade, že manažér testovania je akreditovaným skúšobným komisárom, môže zastávať aj rolu správcu QTB. Do správy QTB predovšetkým patrí:
  • bezpečné uchovávanie QTB a aplikovanie kľúčového režimu pri prístupe do archívu QTB, vedenie záznamov o zapožičiavaní kópií testov skúšobným komisárom, vlastné zapožičiavanie testov,
  • vykonávanie testov na aktuálnej verzii QTB,
  • zber a spracovanie pripomienok k dokumentom QTB,
  • uchovávanie vykonaných testov ECDL a ich detailného hodnotenia po dobu určenú zmluvou.
 • Správcu QTB môže krátkodobo v čase núdze jednorazovo zastupovať manažér testovania alebo iný akreditovaný skúšobný komisár, ktorého určí manažér testovania.
 • Každé ATC musí mať okrem správcu QTB zabezpečenú spoluprácu ešte s minimálne jedným ďalším akreditovaným skúšobným komisárom, s ktorým má ATC uzavretý  zmluvný vzťah v systéme ICDL/ ECDL.
 • Všetci aktívni účastníci systému ICDL/ ECDL (manažér testovania ICDL/ ECDL, asistent manažéra testovania, správca QTB a akreditovaní skúšobní komisári) musia pred začatím výkonu svojich funkcií absolvovať základné školenie ICDL/ ECDL, t.j. Školenie pracovníkov systému ICDL/ ECDL.
  Pri rozširovaní akreditácie centra o ďalšie programy ICDL/ ECDL manažér testovania musí absolvovať doplňujúce školenie pre príslušný program ECDL, správca QTB ho absolvuje v rámci povinného rozšírenia svojej akreditácie na príslušný program. Školenia pravidelne organizuje Kancelária ECDL.

Akreditácia testovacieho centra spočíva v:

 • posúdení súladu vyššie uvedených požiadaviek so skutočnosťou administratívnymi postupmi a počas akreditačnej návštevy,
 • posúdení predpokladu bezproblémového a zodpovedného vykonávania činností v systéme ICDL/ ECDL; posudzuje Výkonný výbor SISp,
 • absolvovaní predpísaného školenia osobami určenými do funkcie manažéra testovania ECDL, správcu QTB prípadne asistenta manažéra, ak je ustanovený.

Akreditácia testovacieho centra sa zavŕši podpísaním Zmluvy o akreditácii centra na testovanie ICDL/ ECDL medzi držiteľom licencie a žiadateľom, vydaním Certifikátu o akreditácii testovacieho centra ICDL/ECDL, odovzdaním prístupového hesla do centrálneho informačného systému ICDL/ ECDL, sprístupnením príslušných QTB,  sprístupnením ďalších materiálov ICDL/ ECDL a zverejnením žiadateľa na web stránke SISp www.ecdl.sk.

Účinnosť zmluvy je podmienená platnosťou a účinnosťou národnej licenčnej zmluvy medzi ICDL-F a SISp. Zmluva o akreditácii centra na testovanie ICDL/ ECDL sa uzatvára spravidla na maximálne 3 roky. Ak žiadateľ žiadal súčasne o akreditáciu aj pre niektoré ďalšie prístupné programy systému ICDL/ ECDL, oprávnenie na ich využívanie je tiež súčasťou uzatvorenej zmluvy.

Testovacie centrum, ktoré má platnú akreditáciu na nie všetky skupiny modulov, môže kedykoľvek požiadať o rozšírenie akreditácie, ak splnilo požadované podmienky.

O rozšírenie akreditácie testovacieho centra o ďalší program systému ECDL je možné požiadať kedykoľvek počas platnej akreditácie. Rošírenie akreditácie testovacieho centra spočíva v:

 • posúdení súladu vyššie uvedených požiadaviek so skutočnosťou administratívnymi postupmi,
 • posúdení predpokladu bezproblémového a zodpovedného vykonávania činností v systéme ICDL/ ECDL; posudzuje Kancelária ECDL,
 • absolvovaní predpísaného doplňujúceho školenia osobami určenými do funkcie manažéra testovania a správcu QTB (od asistenta manažéra sa rozšírené právomoci nevyžaduje).

Rozšírenie akreditácie testovacieho centra sa zavŕši podpísaním Dodatku k Zmluve o akreditácii centra na testovanie ICDL/ ECDL medzi držiteľom licencie a žiadateľom, vydaním aktualizovaného Certifikátu o akreditácii testovacieho centra ICDL/ ECDL, sprístupnením príslušného QTB,  sprístupnením ďalších materiálov ICDL/ ECDL a zverejnením žiadateľa na web stránke SISp www.ecdl.sk v príslušnom zozname.
Samotné rozšírenie akreditácie nepredlžuje termín platnosti akreditácie.

O reakreditáciu je možné požiadať najneskôr 2 mesiace pred ukončením platnosti akreditácie.