Ako si vybrerať moduly a zostaviť profil

Systém ECDL ponúka základné a najčastejšie využívané zručnosti, ktoré sú potrebné nielen pre pracovný život, ale aj pre bežný život v súčasnosti. Je veľmi flexibilný. Vybrať si môžete niektorú odporúčanú kombináciu modulov - ( v systéme ECDL  nazývaný aj profil) alebo si zvoliť moduly podľa vlastného výberu - individuálny profil. 

Za úspešne absolvované skúšky získate certifikát. Skúšky z jednotlivých modulov si môžete postupne podľa potreby dopĺňať a vyžiadať si aktualizovaný certifikát.

Pri výbere modulov treba vychádzať:

  • zo súčasného stavu vašich vedomostí a zručností
  • z typu záujmových, študijných alebo súkromných aktivít, na ktoré využívate počítač 

 Digitálne povedomie - začíname s počítačom

Vhodné pre začiatočných používateľov počítača.

Odporúčané moduly:

M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online 

Zručnosti, ktoré získate

modul M2 - základné ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov; 
modul M7 - prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu - e-mail;

Predpokladaný rozsah vzdelávania 20 až 40 hod / modul
Certifikát Po absolvovaní skúšok z týchto modulov, môžete požiadať o vydanie certifikátu ECDL Profile, na ktorom budú zapísané úspešne vykonané skúšky.

Digitálne základy - digitálna gramotnosť

Profil ECDL Base

Získané vedomosti a zručnosti v tomto profile uľahčia vedenie online komunikácie s verejnou správou, prácu v záujmových združeniach alebo dobrovoľníckych organizáciách (administratíva), orientáciu na internete, samovzdelávane prostredníctvom internetu. Pomôcť môžu aj pre zjednodušenie komunikácie medzi rodičmi a deťmi so zdravotným znevýhodnením (napr. autizmus, porucha sluchu, reči, a podobne).

Odporúčané moduly:

+ zvážiť  alebo

M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online + M4 Výpočtové tabuľky ( + M3 Spracovanie textu resp. M6 Prezentácia)
Vstupné digitálne zručnosti

nevyžadujú sa

Zručnosti, ktoré získate

modul M2 - základné ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov;
modul M3 - (Word/ Writer) spracovanie a úprava textu vrátane vkladania obrázkov, tabuliek a iných objektov, práca s kreslenými objektami
modul M4 - (Excel/ Calc) využívanie výpočtových tabuliek
modul M6 - (PowerPoint/ Impress) vytváranie prezentácií
modul M7 - prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu - e-mail;

Predpokladaný rozsah vzdelávania

24 až 32 hod / modul

Certifikát

Absolvovaním odporúčaných skúšok M2, M7, M3, M4, potvrdíte svoj profil ECDL Base a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej gramotnosti podľa ECDL.

Rozšírenie digitálnej gramotnosti na digitálnu kvalifikovanosť

Profil ECDL Standard

Tvorivejšia práca s prezentáciou prípadne s ilustrovaným textom často vyžaduje aj schopnosť práce s obrázkami a grafikou. Nákupy a bankové operácie cez internet ako aj širšie využívanie IKT,  vyžaduje znalosť bezpečného pohybu a správnych postupov pri využívaní informačno komunikačných technológií (IKT).

Odporúčané moduly:

,

M9 Práca s obrázkami a grafikou, M12 Bezpečnosť pri práci s IKT

Vstupné digitálne zručnosti

Predpokladá sa zvládnutie zručností v rozsahu M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online, to znamená, že záujemca už má základné skúsenosti s prácou s PC.

Zručnosti, ktoré získate

modul M9 - (GIMP/ Photoshop Elements) práca s rastrovou (bitmapovou) grafikou, teda s obrázkami, fotkami a podobne
modul M12 - (antivírusový program Eset/ Windows Defender; archivačný nástroj 7-Zip; webové prehliadače) správne postupy a zásady pri využívaní informačno komunikačných technológií

Predpokladaný rozsah vzdelávania

24 až 32 hod / modul

Certifikát

Môžete požiadať o vydanie aktualizovaného Certifikátu ECDL Profile.  Ak budete mať absolvované skúšky z modulov M2,  M3, M4, M7 a tiež napr. z modulov M6, M9, M12, potvrdíte svoj profil ECDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti podľa ECDL.