Ako vyberať moduly a zostaviť profil

Systém ECDL je veľmi flexibilný. Vybrať si môžete odporúčanú kombináciu modulov - profil ECDL alebo kombináciu modulov podľa vlastného výberu, čím si vytvárate individuálny ECDL profil. 

Po úspešnom absolvovaní skúšok získate certifikát. Moduly si môžete postupne podľa potreby dopĺňať a vyžiadať si aktualizovaný certifikát.

Pri výbere svojho profilu ECDL treba vychádzať:

  • zo súčasného stavu vašich digitálnych zručností
  • z typu pracovných, študijných alebo súkromných aktivít, na ktoré využívate počítač
  • zo súboru zručností, ktoré by ste chceli alebo mali ovládať 

 

PROFILY ECDL:

 Digitálne povedomie

Profil odporúčame začiatočným používateľom osobného počítača (ide o tzv. digitálne začlenenie).


Vaše vstupné digitálne zručnosti žiadne skúsenosti s využívaním počítača
PC používate iba výnimočne v prítomnosti skúsenej osoby, aktivity sú náhodné - žiadne zameranie
Zručnosti, ktoré absolvovaním profilu získate

základné ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov; 
prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu - e-mail;

Predpokladaný rozsah vzdelávania 20 až 40 hod / modul
Odporúčané moduly na certifikačnú skúšku

Základy práce s počítačom,:M2 + Základy práce online, :M7

 

 

Digitálne základy - digitálna gramotnosť

Profil ECDL Base

Profil odporúčame živnostníkom, SZČO, podnikateľom, nižším administratívnym pracovníkom a úradníkom, prevádzkovým a obsluhujúcim pracovníkom v službách, strednému zdravotníckemu personálu, lekárom, kvalifikovaným robotníkom, študentom stredných odborných škôl, žiakom záverečných ročníkov základných škôl.

Vaše vstupné digitálne zručnosti malé alebo žiadne skúsenosti s využívaním počítača
PC používate ako podporu každodenných aktivít: napr. internet na vyhľadávanie prístupu k bežným službám, informáciam
ako nástroj na výkon základných administratívnych činností na podporu poskytovania služieb resp. výroby a predaja produktov
Zručnosti, ktoré absolvovaním profilu získate

základné ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov;
práca s textom vrátane vkladanie obrázkov, tabuliek a iných objektov (ak je potrebná zručnosť v práci s kreslenými objektami alebo s dobre upraveným textom)
využívanie výpočtových tabuliek
prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu - e-mail;

Minimálne základné digitálne zručnosti, ktoré požadujú zamestnávatelia!

Predpokladaný rozsah vzdelávania

24 až 32 hod / modul

Odporúčané moduly na certifikačnú skúšku

Základy práce s počítačom,:M2 + Základy práce online, :M7 + Tabuľkový kalkulátor,:M4 ( + Spracovanie textu,:M3)

+

Absolvovaním všetkých odporúčaných skúšok, potvrdíte profil ECDL Base a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej gramotnosti podľa ECDL.

Digitálny štandard - digitálna kvalifikovanosť

Profil ECDL Standard
Profil odporúčame vyšším administratívnym pracovníkom a úradníkom, výkonným / tvorivým odborným pracovníkom, strednému a vyššiemu manažmentu, študentom stredných a stredných odborných škôl s maturitou.

Vaše vstupné digitálne zručnosti základné skúsenosti s prácou s PC, avšak vaše využitie PC nie je dostatočne efektivne, máte časté  problémy s viacerými nástrojmi, nízku produktivitu práce a  prípadne aj problémy pri spolupráci so zdieľaním dokumentov s kolegami
PC používate na širší záber administratívnych činností, ktoré sú významnou časťou pracovnej náplne, alebo IT je dôležitým nástrojom na podporu odborných činností (prezentačná činnosť, obchodná činnosť, manažment, marketing, ...) 
Zručnosti, ktoré absolovaním profilu získate

Profil nadväzuje na základné digitálne zručnsoti na úrovni digitálnej gramotnosti a rozširuje ich o :

prípravu bežných prezentácií (vašej práce, výrobkov, služieb, nových poznatkov) - modul :M6;
využívanie údajov zo štatistík a databáz - modul :M5;
prácu s obrázkami/ fotografiami a grafikou - modul :M9;
zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov - modul :M12

Rozšírenie digitálneho základu o najbežnejšie aplikácie.

Predpokladaný rozsah vzdelávania

20 až 32 hod / modul

Odporúčané moduly na certifikačnú skúšku

Spracovanie textu,:M3 + Tabuľkový kalkulátor,:M4 + Prezentácia,:M6 + Bezpečnosť pri využívani IKT,:M12 +  Práca s obrázkami, :M9  ( + Používanie databáz,:M5)

Predpokladá sa zvládanie zručností z oblasti Základy práce s počítačom,:M2 + Základy práce online,:M7

Poznámka: Ak ste absolvovali skúšky aj z modulov :M2, :M3, :M4, :M7 + 3 ďalšie spomedzi (:M5, :M6, :M9, :M12), potvrdíte profil ECDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti.

   

Digitálna odbornosť 

Profil ECDL Expert

Profil odporúčame vyšším administratívnym a odborným pracovníkom a úradníkom, analytikom, prognostikom, projektovým manažérom, študentom vysokých škôl, vedeckým pracovníkom.

Vaše vstupné digitálne zručnosti úroveň základnej alebo rozšírenej digitálnej gramotnosti, chýba však ovládanie zložitejšej funkcionality bežných nástrojov, ktorá  je predpokladom, že vzhľad a funkcionalita pripravených výstupov, bude na vysoko profesionálnej úrovni;
PC používate na vysoko odborné činnosti ako napr.: komplexné finančné analýzy, príprava sofistikovaných odborných správ, práca a správa veľkého objemu dát, tvorba dôležitých prezentácií
Zručnosti, ktoré absolvovaním profilu získate

Profil ponúka získanie profesionálnych zručností v najžiadanejších bežných aplikáciách:

pokročilá práca s textom - modul :AM3
pokročilá práca s tabuĺkami - modul :AM4
pokročilá práca s databázami - modul :AM5
pokročilá práca s prezentáciami - modul :AM6

Predpokladaný rozsah vzdelávania

30 - 40 hod / modul

Odporúčané moduly na certifikačnú skúšku

Ak si overíte zručnosti v 3 tematických oblastiach na pokročilej úrovni, potvrdíte profil ECDL Expert a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej odbornosti podľa ECDL.

 

Individuálny profil ECDL

Individuálny profil ECDL si vytvárate sami, voľbou modulov a absolvovaním skúšok podľa vastnej potreby a uváženia. Ak splníte podmienky, na certifikáte budete mať uvedenú aj úroveň dosiahnutej digitálnej spôsobilosti (gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť).  

O vydanie certifikátu ECDL Profile Certificate je možné požiadať kedykoľvek. Je ho možné vystaviť aj za jedinú úspešnú skúšku, teda aj keď nenaplníte niektorý z odporúčaných profilov.

Tento certifikát potvrdzuje, že na ňom vymenované skúšky ste vykonali podľa medzinárodných štandardov. Je vhodný na to, aby registroval váš vývoj pri ovládaní IT, napríklad aj vykonanie testov z toho istého modulu, ale v inom softvérovom prostredí alebo podľa sylabov rôznej úrovne náročnosti (sylaby ECDL, sylaby ECDL Advanced).

Pred vykonaním skúšky ECDL z vybraného modulu, by ste mali vedieť, či ste dostatočne pripravení na úspešné absolvovanie testu, alebo potrebujete absolvovať vhodný kurz. Pozrite si detailný zoznam požiadaviek na zručnosti (sylaby) v odporúčaných oblastiach alebo sa prípadne poraďte s pracovníkmi niektorého akreditovaného testovacieho centra (ATC). Absolvovanie kurzov sa nevyžaduje a ani nie je súčasťou ceny za skúšku alebo ceny za Index ECDL.