Ako vyberať moduly a zostaviť profil

Systém ECDL je veľmi flexibilný. Vybrať si môžete niektorú odporúčanú kombináciu modulov - profil ECDL alebo si zvoliť moduly podľa vlastného výberu, čím si vytvárate individuálny ECDL profil. 

Za úspešne absolvované skúšky získate certifikát. Moduly si môžete postupne podľa potreby dopĺňať a vyžiadať si aktualizovaný certifikát.

Pri výbere svojho profilu ECDL treba vychádzať:

  • zo súčasného stavu vašich vedomostí a zručností
  • z typu pracovných, študijných alebo súkromných aktivít, na ktoré využívate počítač 

PROFILY ECDL

 Digitálne povedomie - začíname s počítačom

Profil je vhodný pre začiatočných používateľov počítača, osoby ktoré ho využívajú iba výnimočne v prítomnosti skúsenej osoby na náhodné aktivity bez zamerania

Odporúčané moduly:

M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online 

Zručnosti, ktoré získate

modul M2 - základné ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov; 
modul M7 - prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu - e-mail;

Predpokladaný rozsah vzdelávania 20 až 40 hod / modul

Digitálne základy - digitálna gramotnosť

Profil ECDL Base

Profil je vhodný pre živnostníkov, SZČO, podnikateľov, nižších administratívnych pracovníkov a úradníkov, prevádzkových a obsluhujúcich pracovníkov v službách, stredný zdravotnícky personál  (nie v riadiacich pozíciách), ktorí využívajú počítač ako:

  • podporu každodenných aktivít: napr. internet na vyhľadávanie prístupu k bežným službám, informáciam
  • nástroj na výkon základných administratívnych činností na podporu poskytovania služieb resp. výroby a predaja produktov.

Odporúčané moduly:

+ zvážiť 

M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online + M4 Výpočtové tabuľky ( + M3 Spracovanie textu, M12 Bezpečnosť pri využívaní IKT)
Vstupné digitálne zručnosti

nevyžadujú sa

Zručnosti, ktoré získate

modul M2 - základné ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov;
modul M3 - (Word/ Writer) spracovanie a úprava textu vrátane vkladania obrázkov, tabuliek a iných objektov, práca s kreslenými objektami
modul M4 - (Excel/ Calc) využívanie výpočtových tabuliek
modul M7 - prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu - e-mail;
modul M12 - zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov

Minimálne základné digitálne zručnosti, ktoré požadujú zamestnávatelia!

Predpokladaný rozsah vzdelávania

24 až 32 hod / modul

Certifikát

Absolvovaním odporúčaných skúšok M2, M7, M3, M4, potvrdíte profil ECDL Base a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej gramotnosti podľa ECDL.

Digitálny štandard - digitálna kvalifikovanosť

Profil ECDL Standard
so zameraním na prezentačné činnosti
Profil je vhodný pre živnostníkov, SZČO, podnikateľov, stredných administratívnych pracovníkov a úradníkov, stredný a vyšší manažment, podnikateľovl, učiteľov netechnických predmetov, lekárov, resp. všetkých, ktorý využívajú počítač
  • na širší záber administratívnych činností, ktoré sú významnou súčasťou ich pracovnej náplne alebo
  • na podporu odborných činností ako prezentačná činnosť, obchodná činnosť, manažment, marketing, atď.
Odorúčané moduly:
+ voliteľný / nadstavbový
M3 Spracovanie textu + M4 Tabuľkový kalkulátor + M6 Prezentácia + M12 Bezpečnosť pri využívani IKT +  M9 Práca s obrázkami  ( + M5 Používanie databáz)
Vstupné digitálne zručnosti Predpokladá sa zvládnutie zručností v rozsahu M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online, to znamená, že záujemca už základné skúsenosti s prácou s PC, ale využíva ho nedostatočne efektivne, s viacerými nástrojmi má často problém. Zlepšenie digitálnych zručností bude znamenať významné skvalitnenie výstupov a zlepšenie produiktivity práce. 
Zručnosti, ktoré získate

modul M3 - (Word/ Writer) spracovanie a úprava textu vrátane vkladania obrázkov, tabuliek a iných objektov, práca s kreslenými objektami
modul M4 - (Excel/ Calc) využívanie výpočtových tabuliek
modul M5 - (Access/ Base) na využívanie údajov zo štatistických, európskych, podnikových databáz  za účelom analýzy situácie/ možností trhu a ich prezentácie v tabuľkách;
modul M6 - (PowerPoint/ Impress) príprava bežných prezentácií (vašej práce, výrobkov, služieb, poznatkov);
modul M9 - na prácu s obrázkami/ fotografiami za účelom propagácie, výučby, archivácie/ spracovania obrazovej dokumentácie;
modul M12 - zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov

Rozšírenie digitálneho základu o najbežnejšie aplikácie.

Predpokladaný rozsah vzdelávania

20 až 32 hod / modul

Certifikát

Absolvovaním odporúčaných skúšok M2, M7, M3, M4, potvrdíte profil ECDL Base a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej gramotnosti podľa ECDL.


Profil ECDL Standard
so zameraním na analytické činnosti
Profil je vhodný pre vyšších administratívnych pracovníkov a úradníkov, projektových manažérov, stredný a vyšší manažment, učiteľov technických predmetov, vedeckých pracovníkov,  resp. všetkých, od ktorých sa vyžaduje spracovanie náročnejších textov, rozpočtov, finančných analýz, laboratórnych meraní, resp.

Odporúčané moduly:
  + voliteľné /nadstavbové
AM3 Pokročilá práca s textom + AM4 Pokročilá práca s tabuľkami + M6 Prezentácia + M12 Bezpečnosť pri využívani IKT +  M9 Práca s obrázkami  ( + M5 Používanie databáz)

Vstupné digitálne zručnosti
Predpokladá sa zvládanie zručností v rozsahu M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online + M3 Spracovanie textu + M4 Tabuľkový kalkulátor
Zručnosti, ktoré získate

modul AM3 - príprava sofistikovaných odborných správ, bakalárskych a diplomových správ
modul AM4 - komplexné finančné analýzy, spracovanie laboratórnych meraní, spracovanie /vyhodnocovanie ponúk
modul M6 - príprava bežných prezentácií (vašej práce, výrobkov, služieb, nových poznatkov);
modul M12 - zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov
modul M5 - využívanie údajov zo štatistických, európskych, podnikových databáz  ( za účelom analýzy situácie/ možností trhu a ich prezentácia v tabuľkách);
modul M9 - práca s obrázkami/ fotografiami za účelom propagácie, výučby, archivácie/ spracovania obrazovej dokumentácie;

Rozšírenie digitálneho základu o najbežnejšie aplikácie.

Predpokladaný rozsah vzdelávania

20 až 32 hod / modul

Certifikát

Poznámka: Ak ste absolvovali skúšky aj z modulov M2, M7, M3/AM3, M4/AM4 + 3 ďalšie spomedzi (M5, M6, M9, M12), potvrdíte profil ECDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti.

   

Digitálna odbornosť 

Profil ECDL Expertise

Profil je vhodný pre výkonných / tvorivých odborných pracovníkov a úradníkov, analytikov, prognostikov, projektových manažérov, študentov vysokých škôl, vedeckých pracovníkov, učiteľov informatiky a informatických predmetov resp. všetkých, ktorí vykonávajú vysoko odborné činnosti ako napr.: komplexné finančné analýzy, príprava sofistikovaných odborných správ, práca a správa veľkého objemu dát, tvorba dôležitých prezentácií.

Odporúčané moduly:
+ alebo
+ zvážiť aj             alebo        
AM3 Pokročilá práca s textom + AM4 Pokročilá práca s tabuľkami + M12 Bezpečnosť pri využívani IKT +  M9 Práca s obrázkami  + M6 Prezentácia alebo AM6 Pokročilá práca s prezentáciou ( + M5 Používanie databáz alebo AM5 Pokročilá práca s databázou)
Vstupné digitálne zručnosti

Predpokladá sa zvládanie zručností v rozsahu M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online + M3 Spracovanie textu. + M4 Tabuľkový kalkulátor, to znamená, že záujemca už má dobré digitálne zručnosti, ale v najdôležitejších oblastiach práce mu chýbajú profesionálne zručnosti, ktoré umožnia, aby vzhľad a funkcionalita pripravených výstupov boli perfektné; na podporu práce potrebujete ovládať aj zložitejšie funkcie bežných nástrojov. 

Zručnosti, ktoré získate

Profil ponúka získanie profesionálnych zručností v najžiadanejších bežných aplikáciách:

modul AM3 - schopnosť spracovať vysoko sofistikované texty
modul AM4 - spracovať komplexné finančné analýzy, laboratórne merania, spracovať/ vyhodnocovať ponuky
modul AM5 - spracovávať veľké objemy dát ALEBO modul M5 vykonávať základné činnosti potrebné na využívanie databáz,
modul AM6 - tvoriť dôležité a sofistikované prezentácie ALEBO modul M6 tvoriť bežné prezentácie,
modul M12 - schopnosť chrániť údaje vo svojom počítači pred bezpečnostnými rizikami
modul M9 - pracovať s obrázkami, ktoré sú už bežnou súčaťou rôznych dokumentov. 

Predpokladaný rozsah vzdelávania

20 - 32 hod / modul

Certifikát

Ak absolvujete skúšky z 3 pokročilých modulov (AM3, AM4, AM5, AM6), teda potvrdíte profil ECDL Expertise, na certifikáte získate potvrdenie digitálnej odbornosti. Ak medzi skúškami, ktoré ste absolvovali sú moduly M2, M7, M3/AM3, M4/AM4 + 3 ďalšie spomedzi (M5/AM5, M6/AM6, M9, M12), potvrdíte aj profil ECDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti.

 

Individuálny profil ECDL

Individuálny profil ECDL si vytvárate sami, voľbou modulov a absolvovaním skúšok podľa vastnej potreby a uváženia. Ak splníte podmienky, na certifikáte budete mať uvedenú aj úroveň dosiahnutej digitálnej spôsobilosti (gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť).  

O vydanie certifikátu ECDL Profile Certificate je možné požiadať kedykoľvek. Je ho možné vystaviť aj za jedinú úspešnú skúšku, teda aj keď nenaplníte niektorý z odporúčaných profilov.

Tento certifikát potvrdzuje, že na ňom vymenované skúšky ste vykonali podľa medzinárodných štandardov. Je vhodný na to, aby registroval váš vývoj pri ovládaní IT, napríklad aj vykonanie testov z toho istého modulu, ale v inom softvérovom prostredí alebo podľa sylabov rôznej úrovne náročnosti (sylaby ECDL, sylaby ECDL Advanced).

Pred vykonaním skúšky ECDL z vybraného modulu, by ste mali vedieť, či ste dostatočne pripravení na úspešné absolvovanie testu, alebo potrebujete absolvovať vhodný kurz. Pozrite si detailný zoznam požiadaviek na zručnosti (sylaby) v odporúčaných oblastiach alebo sa prípadne poraďte s pracovníkmi niektorého akreditovaného testovacieho centra (ATC). Absolvovanie kurzov sa nevyžaduje a ani nie je súčasťou ceny za skúšku alebo ceny za Index ECDL.

V prípade, že ste si zvolili svoj Profil ECDL a máte záujem o certifikát ECDL, postupujte  ďalej podľa nasledujúcich krokov: Ako postupovať k certifikácii