Ako vyberať moduly a zostaviť profil

Systém ECDL je veľmi flexibilný. Vybrať si môžete niektorú odporúčanú kombináciu modulov - profil ECDL alebo kombináciu modulov podľa študijného odboru, čím si vyťvárate individuálny ECDL profil. 

Za úspešne absolvované skúšky získate certifikát. Moduly si môžete postupne podľa potreby dopĺňať a vyžiadať si aktualizovaný certifikát.

Pri výbere svojho profilu ECDL treba vychádzať:

 • zo súčasného stavu vašich vedomostí a zručností
 • z typu študijných alebo súkromných aktivít, na ktoré využívate počítač 
 • z obsahu učiva predmetu Informatika (iné informatické predmety), ktorý absolvujete v škole 

PROFILY ECDL

 Digitálne povedomie

Vhodný pre:

 • žiaci základných škôl

Vstupné digitálne zručnosti: začiatoční používatelia osobného počítača, bez základných digitálnych zručností 

Odporúčané moduly:

M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online

Zručnosti, ktoré získate modul M2 - základné ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov;
modul M7 - prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu - e-mail
Príprava na skúšku

Väčšina zručností, ktoré sa testujú v moduloch M2 a M7, je súčasťou vzdelávacieho štandardu v  predmete  Informatika pre ZŠ.
O príprave sa poraďte sa s učiteľom predmetu Informatika.

Predpokladaný rozsah vzdelávania: 20 až 32 hod / modul

Digitálne základy - digitálna gramotnosť

Profil ECDL Base

Vhodný pre:

 • žiaci záverečných ročníkov základných škôl
 • študenti 2-3 ročných učebných odborov stredných škôl

Vstupné digitálne zručnosti sa nevyžadujú.

Odporúčané moduly:

+ voliteľný/ nadstavbový modul:
M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online + M3 Spracovanie textu  + M4 Tabuľkový kalkulátor  (+ M6 Prezentácia)
Zručnosti, ktoré získate

modul M2 - základné ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov;
modul M3 - práca s textom vrátane vkladanie obrázkov, tabuliek a iných objektov (ak je potrebná zručnosť v práci s kreslenými objektami alebo s dobre upraveným textom)
modul M4 - využívanie výpočtových tabuliek (napr. Excel, Calc)
modul M7 - prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu - e-mail

Minimálne základné digitálne zručnosti, ktoré sú potrebné pre štúdium, prácu a život

Príprava na skúšku

Väčšina zručností, ktoré sa testujú v moduloch M2, M3, M4, M7, je súčasťou vzdelávacieho štandardu v predmete  Informatika pre ZŠ a SOŠ.  O príprave sa poraďte sa so svojím učiteľom Informatiky alebo kontaktujte najbližšie akreditované testovacie centrum.

Predpokladaný rozsah vzdelávania: 16 až 32 hod / modul

Certifikát

Absolvovaním odporúčaných skúšok M2, M3, M4, M7, potvrdíte profil ECDL Base a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej gramotnosti podľa ECDL.

Digitálny štandard - digitálna kvalifikovanosť

Profil ECDL Standard
Vhodný pre:
 • študenti gymnázií 
 • študenti učebných odborov stredných odborných škôl s maturitou

Vstupné digitálne zručnosti: predpokladá sa zvládanie oblastí M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online + M3 Spracovanie textu.

Odporúčané moduly:
+ voliteľný / nadstavbový modul
M4 Tabuľkový kalkulátor + M6 Prezentácia + M12 Bezpečnosť pri využívani IKT +  M9 Práca s obrázkami  ( + M5 Používanie databáz).

Zručnosti, ktoré získate

Základné zručností z profilu ECDL Base si rozšírite o zručnosti, ktoré využijete pri ďalšom štúdiu alebo v pracovnej praxi:

modul M4 - na prípravu rozpočtov, spracovanie /vyhodnocovanie ponúk, spracovanie laboratórnych meraní
modul M5 - na využívanie údajov zo štatistických, európskych, podnikových databáz  ( za účelom analýzy situácie/ možností trhu a ich prezentácia v tabuľkách)
modul M6 - na prípravu bežných prezentácií (vašej práce, výrobkov, služieb, nových poznatkov);
modul M5 - na využívanie údajov zo štatistických, európskych, podnikových databáz  ( za účelom analýzy situácie/ možností trhu a ich prezentácia v tabuľkách);
modul M9 - na prácu s obrázkami/ fotografiami za účelom propagácie, výučby;
modul M12 - na zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov

Rozšírenie digitálneho základu o najbežnejšie aplikácie.

Príprava na skúšku

Väčšina zručností, ktoré sa testujú v moduloch M2, M7, M3, M4, M6, M9, M12, (+M5)  je súčasťou vzdelávacieho štandardu v  predmete  Informatika pre gymnáziá, stredné odborné školy.  O príprave sa poraďte sa so svojím vyučujúcim alebo kontaktujte najbližšie akreditované testovacie centrum. 

Predpokladaný rozsah vzdelávania 10 až 28 hod / modul

Certifikát

Ak ste absolvovali skúšky z modulov M2, M7, M3, M4 + 3 ďalšie spomedzi (M5, M6, M9, M12), potvrdíte profil ECDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti.

Digitálna odbornosť  s digitálnou kvalifikovanosťou

Profil ECDL Expert

Vhodný pre:

 • študenti stredných škôl s pokračovaním štúdia na VŠ
 • študenti SŠ v odboroch špecializovaných na administratívu
 • študenti vysokých škôl
 • učitelia informatiky a informatických predmetov

Vstupné digitálne zručnosti: predpokladá sa zvládanie oblasti M2 Základy práce s počítačom + M7 Základy práce online + M3 Spracovanie textu + M4 Tabuľkový kalkulátor  + M6 Prezentácia (+M5 Používanie databáz).

Odporúčané moduly:

+ voliteľný/ nadstavbový modul  alebo

AM3 Pokročilá práca s textom + AM4 Pokročilá práca s tabuľkami + AM6 Pkročilá práca s prezentáciou + M12 Bezpečnosť pri využívani IKT +  M9 Práca s obrázkami  ( + M5 Používanie databáz).

Zručnosti, ktoré získate

Profil ponúka získanie profesionálnych zručností v najžiadanejších bežných aplikáciách:

modul AM3 - pokročilá práca s textom (príprava sofistikovaných textov, bakalárskych a diplomových prác)
modul AM4 - pokročilá práca s tabuľkami (komplexné finančné analýzy, spracovanie laboratórnych meraní, spracovanie /vyhodnocovanie dát)
modul AM6 - pokročilá práca a prezentáciou (tvorba sofistikovaných prezentácií),
modul M12 - bezpečnosť pri využívaní IKT (ochrana údajov a dát pred bezpečnostnými rizikami)
modul M9 - práca s obrázkami a grafikou
modul AM5 - pokročilá práca s databázou (správa veľkého objemu dát) verzus modul M5. 

Príprava na skúšku

Moduly M2, M7, AM3, AM4, M5, M6, M9, M12 sú súčasťou vzdelávacích osnov predmetu Informatika pre gymnáziá so 4 alebo 8 ročným programom.  O príprave sa poraďte sa so svojím vyučujúcim alebo kontaktujte najbližšie akreditované testovacie centrum.

Predpokladaný rozsah vzdelávania 20 - 32 hod / modul

Certifikát

Ak absolvujete skúšky z 3 pokročilých modulov, potvrdíte profil ECDL Expertise, a na certifikáte získate potvrdenie digitálnej odbornosti. Ak ste absolvovali skúšky z modulov M2, M7, M3, M4 + 3 ďalšie spomedzi (M5, M6, M9, M12), potvrdíte profil ECDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti.

 

Individuálny profil ECDL

Individuálny profil ECDL si vytvárate sami, voľbou modulov a absolvovaním skúšok podľa vastnej potreby a uváženia. Ak splníte podmienky, na certifikáte budete mať uvedenú aj úroveň dosiahnutej digitálnej spôsobilosti (gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť).  

O vydanie certifikátu ECDL Profile Certificate je možné požiadať kedykoľvek. Je ho možné vystaviť aj za jedinú úspešnú skúšku, teda aj keď nenaplníte niektorý z odporúčaných profilov.

Certifikát potvrdzuje, že na ňom vymenované skúšky ste vykonali podľa medzinárodných štandardov. Je vhodný na to, aby registroval váš vývoj pri ovládaní IT, napríklad aj vykonanie testov z toho istého modulu, ale v inom softvérovom prostredí alebo podľa sylabov rôznej úrovne náročnosti (sylaby ECDL, sylaby ECDL Advanced).

Pred vykonaním skúšky ECDL z vybraného modulu, by ste mali vedieť, či ste dostatočne pripravení na úspešné absolvovanie testu, alebo potrebujete absolvovať vhodný kurz. Pozrite si detailný zoznam požiadaviek na zručnosti (sylaby) v odporúčaných oblastiach, poraďte sa so svojím učiteľom predmetu Informatika alebo sa poraďte s pracovníkmi niektorého akreditovaného testovacieho centra (ATC). Absolvovanie kurzov sa nevyžaduje a ani nie je súčasťou ceny za skúšku alebo ceny za Index ECDL.