Dokument EÚ o prenose kvalifikácií medzi krajinami

Systém ECDL/ICDL pevne zaujal svoje miesto vo vybranej spoločnosti štyroch medzinárodných vzdelávacích / certifikačných programoch, ktoré sa môžu pýšiť splnením takmer všetkých kvalitatívnych parametrov sledovaných EÚ.
Ide o štúdiu "Support to the development of the ESCO qualifications pillar: final report - February 2019"  Tento dokument hovorí o prenose dosiahnutej kvalifikácie z jednej krajiny do druhej. ECDL sa spomína na kapitole 6.2, str.82,83 posledný odsek kapitoly 6.3m kapitola6.4.1, tabuľka na strane 6.4.5 Tento dokument je veľmi dôležitý pre zamenstnancov v EÚ.