Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

 

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Do národného projektu sa môžu zapojiť žiaci, študenti a pedagogickí zamestnanci základných, stredných škôl a vysokých škôl mimo Bratislavského kraja.

Národný projekt je financovaný z OP Ľudské zdroje. Prijímateľom NFP je Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou tvoria IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.

Hlavný cieľ projektu sa napĺňa realizáciou dvoch odborných aktivít:
1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť
2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť

Viac informácií o projekte a jeho aktivitách získate tu:  Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“