Projekt "Digitálne zručnosti pre život"

CIEĽ PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja na vstup do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia prostredníctvom zlepšenia ich digitálnych zručností.

CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:  

  • študenti stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • učitelia informatiky

FINANCOVANIE: Bratislavský samosprávny kraj

ODBORNÝ GARANT: Slovenská informatická spoločnosť

REALIZÁCIA: GOPAS, s.r.o.

HODNOTA PROJEKTU (vrátane DPH): 131 524,80 €

AKTIVITTY PROJEKTU:

  1. Školenie učiteľov vrátane poskytnutia študijných materiálov. Projektu sa zúčastňuje 40 učiteľov stredných škôl Bratislavského kraja. Každý učiteľ absolvuje 7 modulov z aktuálnej ponuky systému ECDL podľa vlastného výberu; Rozsah školenia je 80 hodín/osoba (1 hodina = 60minút). Prezenčné štúdium je podporené odbornou konzultáciou. Cieľom tejto aktivity je rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov tak, aby boli schopní pripraviť svojich študentov na úspešné zvládnutie testovania digitálnych zručností štandardizovanou a medzinárodne uznávanou testovacou metodikou (systém ECDL).
  2. Overenie nadobudnutých zručností a znalostí prostredníctvom systému ECDL - učitelia
    Učitelia si nadobudnuté znalosti a zručnosti overia prostredníctvom skúšok ECDL a na základe ich zvládnutia získajú certifikát ECDL.
  3. Vzdelávanie študentov a ich následná certifikácia v systéme ECDL
    Projekt kladie dôraz na rozvoj digitálnych zručností nevyhnutných na uplatnenie na pracovnom trhu a pri ďalšom štúdiu. U študentov sa predpokladá systematické vzdelávanie, ktoré bude podporené následným overením nadobudnutých digitálnych zručností prostredníctvom medzinárodného systému ECDL, a to priemerne v piatich moduloch. Pôjde o štyri povinné základné moduly (Základy práce s počítačom, Základy práce online, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor) + tri voliteľné nadstavbové moduly (Používanie databáz, Prezentácia, Bezpečnosť pri využívaní IKT, Práca s obrázkami a grafikou). Časť vedomostí a zručností získajú študenti počas vyučovania na hodinách informatiky, nakoľko základná digitálna gramotnosť je súčasťou predmetu Informatika. Na doplnenie bude fungovať aj doplnkové vzdelávanie mimo štandardného vyučovania.
  4. Softvérové a hardvérové dovybavenie škôl

FAKTY A ČÍSLA:

Do projektu je zapojených 20 škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Školenie a následnú certifikáciu absolvuje 40 učiteľov
Predpokladaný počet vzdelávaných a certifikovaných študentov: 600
Začiatok realizácie aktivít: november 2016
Doba trvania projektových aktivít: 2 školské roky