Projekt "Digitálne zručnosti pre život" na SŠ v NSK

CIEĽ PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl na vstup do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia prostredníctvom zvýšenia ich schopnosti využívať PC na pracovné účely. Overiť ich znalosti a zručnosti voči medzinárodnému štandardu ECDL, a vybaviť ich medzinárodne platným a rešpektovaným certifikátom o digitálnych zručnostiach a znalostiach.

CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU

 • Žiaci stredných škôl v pôsobnosti NSK
 • Učitelia informatiky zo škôl, ktoré sa do projektu prihlásili

FINANCOVANIE: Nitriansky samosprávny kraj

ODBORNÝ GARANT: Slovenská informatická spoločnosť

REALIZÁCIA: Ing. Jozef Ďurica UNIKREDIT na základe súťaže, v čase od 11/2018 do 12/2020, trvanie projektu 2,5 školského roka.

AKTIVITY PROJEKTU:

 1. Akreditované kontinuálne vzdelávanie Slovenskej informatickej spoločnosti „Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj kompetencií žiakov ZŠ a SŠ“ podľa metodiky ECDL, v rozsahu 85 hodín (60 prezenčne, 25 dištančne) zakončené skúškou pred komisiou a vydaným osvedčením. Absolventi získali 20 kreditov.
 2. Vzdelávanie učiteľov v oblasti digitálnych znalostí a zručností podľa metodiky ECDL, tak aby  rozšírením a prehĺbením svojich profesijných kompetencií v oblasti IT boli pripravení zlepšiť digitálne kompetencie svojich žiakov tak, aby títo úspešne zvládli certifikáciu podľa štandardov ECDL. Rozsah prezenčného vzdelávania učiteľov bol 3 dni (1 deň 8 šh) a týkal sa štandardných i expertných znalostí a zručností. Učitelia mali k dispozícii kompletné e-learningové vzdelávacie materiály dodávateľa na celý rozsah a hĺbku digitálnych znalostí a zručností.  
 3. Certifikácia učiteľov podľa medzinárodného štandardu digitálnych znalostí a zručností ECDL vo zvolených tematických oblastiach (moduloch). Odporúčané bolo vybrať si 7 modulov podľa svojej profesijnej orientácie, a z niektorých modulov vykonať skúšky na pokročilej (expertnej) úrovni náročnosti. Ak učitelia už v minulosti absolvovali skúšky ECDL na štandardnej úrovni náročnosti, odporúčalo sa im vybrať si ďalšie témy ako napr. bezpečnosť pri využívaní IKT, práca s obrázkami a grafikou resp. pokročilú (expertnú) úroveň náročnosti z viacerých modulov.  
 4. Odborná príprava žiakov na školách prebiehala jednak v rámci vyučovania (rozsah podľa vzdelávacieho plánu) a vo voľnočasových krúžkoch prebrať učivo nad vzdelávací plán (v rozsahu 24 h na skupinu, h= 45 min výuka+15min príprava). Výučbu vykonávali predtým pripravení učitelia. Učiteľom boli k dispozícii odborné konzultácie počas vzdelávania žiakov. Aj žiaci mali k dispozícii e-learningové a ďalšie vzdelávanie materiály dodávateľa. Bola im k dispozícii aj záverečná odborná konzultácia s externými lektormi priamo na škole.

Plánované boli  štyri kľúčové moduly (Základy práce s počítačom, Základy práce online, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor alebo Prezentácia) + jeden voliteľný nadstavbový modul (Používanie databáz, Prezentácia alebo Tabuľkový kalkulátor, Bezpečnosť pri využívaní IKT, Práca s obrázkami a grafikou).

Ak počítačové vybavenie školy resp. jeho kapacita boli nedostatočné, dodávateľ dočasne zriadil na škole počítačovú miestnosť plne vybavenú počítačmi a softvérom, v ktorej mohla prebiehať výučba a konali sa certifikačné skúšky.

 1. Skúšky podľa štandardov ECDL vykonávala spoločnosť Ing. Jozef Ďurica UNIKREDIT, ktoré je aj akreditovaným testovacím centrom ECDL. Odporúčané bolo priemerne 4 moduly na žiaka. Skúšky sa vykonávali priamo na školách.

Vzdelávanie i skúšky sa vykonávali na softvéri MS Windows 10 SK, Office 2016 SK (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), 7-Zip, Adobe Photoshop Elements 2018

ZAPOJENÍ:

 • 15 stredných škôl z miest Levice, Nitra, Nové Zámky, Šahy, Šurany, Topoľčany, Vráble, Želiezovce
 • 37 učiteľov
 • 738 žiakov

BENEFITY:

Čo projekt ponúkol žiakom:

 • Zlepšenie digitálnych zručností budú rozumieť základom digitálneho sveta, budú dobre ovládať hlavné kancelárske aplikácie, to znamená, že ich práca s PC bude efektívna, rýchla a správna, čo ocenia pri nástupe do praxe alebo ďalšom štúdiu
 • Zlepšenie prístupu k informáciám, budú ich vedieť vyhľadávať, spracovávať a triediť
 • Zlepšenie orientácie na internete, budú schopní ho bezpečne využívať ako zdroj pre štúdium a prácu
 • Medzinárodne rešpektované a vo viacerých štátoch aj oficiálne uznávané osvedčenie o úrovni znalostí a zručností pri používaní osobného počítača, ktoré môžu využiť pri hľadaní práce doma aj v zahraničí a ktoré môžu podľa potrieb priebežne dopĺňať – zlepší sa ich pracovná mobilita 

Čo projekt ponúkol učiteľom:

 • Rozšírenie a prehĺbenie digitálnych zručností a znalostí
 • Medzinárodne rešpektované a vo viacerých štátoch aj oficiálne uznávané osvedčenie
 • Schopnosť vyučovať digitálne zručnosti v systéme ECDL ako aj schopnosť pripraviť svojich žiakov na získanie medzinárodného osvedčenia

Čo projekt ponúkol zúčastnenej škole:

 • zlepšenie kvality výučby - ECDL je plne kompatibilné s Európskym rámcom pre digitálne kompetencie DigComp a v európskom meradle je uznávaným tvorcom štandardov v oblasti digitálnych zručností
 • priestor pre ďalšie vzdelávanie učiteľov informatických predmetov
 • konkurenčnú výhodu oproti školám bez ECDL – absolventi majú možnosť získať digitálne zručnosti potvrdené medzinárodne platným certifikátom
 • spokojnejších rodičov, ktorí vedia, že škola pre dobrú budúcnosť ich detí urobila viac než iné

 

VÝSLEDKY:

Podnetné je, že učitelia majú úspešne absolvované skúšky priemerne zo 7,4 modulu, z toho bolo priemerne 1,6 modulu pokročilej (expertnej náročnosti). Skúšok sa zúčastnili všetci učitelia, ktorí sa do projektu zapojili.

Vysoká angažovanosť a rozšírená i prehĺbená odborná zdatnosť učiteľov, následná odborná i technická podpora učiteľov zo strany lektorov a akreditovaného centra viedla k  primeranej motivácii všetkých žiakov a aj ich vysokej úspešnosti.

Výsledky žiakov i záverečné konštatovania budú doplnené po skončení projektu ...

Prezentácia projektu bude doplnená neskôr