Referencie

zo sveta

Uznávanie certifikátov o digitálnych kompetenciách pri maturitných skúškach v CZ!

Ministerstvo školství České republiky prijalo návrh České společnosti pro kybernetiku a informatiku (garant ECDL v CZ) a od 1.10.2020 vyhlásilo na dobu troch rokov tzv. „pokusné overovanie“ zamerané na uznávanie medzinárodných certifikátov digitálnych kompetencií v rámci profilovej maturitnej skúšky.

Aké medzinárodne platné certifikáty z oblasti digitálnych technológií a do akej miery uzná svojim maturantom v rámci profilovej časti maturitnej skúšky rozhoduje vedenie školy. Stačí, ak svojich maturantov bude včas o tejto skutočnosti informovať a stanoví hodnotiace kritériá. Na rozdiel od maturity z jazykov je možné v oblasti digitálnych kompetencií uznať iba časť maturitnej skúšky, teda nie nahradiť maturitnú skúšku ako celok, ale je možné využiť súčasne viac rôznych typov certifikátov (CISCO, Autodesk, Microsoft, Oracle a ECDL).

Možnosť škôl uznať svojim maturantom medzinárodné certifikáty digitálnych kompetencií prispeje nielen k zvýšeniu štandardizácie a zlepšeniu úrovne vzdelávania v oblasti digitálnych technológií, ale tiež výrazne prospeje študentom, ktorí sa nad rámec svojich bežných školských povinností iniciatívne snažia prehĺbiť svoje znalosti v tejto oblasti. Bližšie informácie sú na webe ministerstva školství

ISTE Seal of Alignment (Pečať zhody) pre systém ECDL / ICDL pre roky 2017 - 2019, 2019 - 2021

   

ISTE Seal of Alignment (ISTE pečať zhody) vyjadruje, že systém ICDL bol nezávisle posúdený organizáciou ISTE, ktorá potvrdila súlad so štandardmi ISTE. Systém ICDL (ECDL) získal Seal of Alignment v máji 2017.

ISTE je členská organizácia, ktorá sa venuje technikám vzdelávania. Sídli v USA, ale je aktívna na celom svete. Spravuje ISTE Standards, ktorý poskytuje rámec, ktorý má pomáhať vzdelávacím organizáciám udržiavať výučbu v súlade s najnovšími technológiami. Keď posudzovanie systému výuky a programov potvrdí súlad s ISTE štandardmi, systém získa pečať ISTE Seal of Alignment.

Systém ICDL spĺňa všetky požiadavky úrovne Readiness level of the ISTE Standards for Students, a je jeden iba z dvoch systémov, ktoré spĺňajú požiadavky v takomto rozsahu.

ACE CREDIT a jeho odporúčanie ICDL

 The American Council on Education’s College Credit Recommendation Service (ACE CREDIT®) odporúča udeliť vysokoškolský kredit za päť ICDL modulov. Výbor ACE bol založený v roku 1918.  ACE je hlavný koordinačný orgán pre všetky vyššie vzdelávacie inštitúcie v USA, ktorý reprezentuje 1600 prezidentov vysokých škôl a univerzít a viac ako 200 súvisiacich organizácií v celom štáte.

Už viac ako 30 rokov vysoké školy a univerzity dôverujú, že ACE poskytuje spoľahlivé komparatívne informácie o obsahu a náročnosti kurzov, s cieľom uľahčiť rozhodovanie o udelení akademického kreditu. Viac informácií na webovej stránke ACE CREDIT    

ACE CREDIT prepája vzdelávanie na pracovisku s vysokými školami a univerzitami, čím pomáha dospelým získať prístup k akademickým kreditom na vysokých školách a univerzitách za absolvované kurzy a  skúšky vykonané na pracovisku  alebo za iných podmienok mimo tradičný vzdelávací systém na vysokých školách.

DigComp a jeho pokrytie systémom ICDL

DigComp 2.0, Joint Research Centre, the European Commission’s in-house science service, 2016 je druhou verziou  Európskeho refenčného rámca digitálnych kompetencií pre občana, ktorú vypracovala  Európska komisia, konkrétne JRC, pod názvom DigComp (verzia 1.0 v roku 2014, verzia 2.1 v roku 2017). Ide o koncepčný rámec, ktorý pomáha pochopiť, čo sú kľúčové prvky digitálnych kompetencií a ako je možné ich získať. Rámec definuje digitálne kompetencie štruktúrovaným spôsobom, a to 21 jednotlivých kompetencií v 5 oblastiach na  8 kompetenčných úrovniach. Príkladom využitia DigComp pre plánovanie vzdelávania a certifikáciu digitálnych zručností je pre Európsku komisiu práve systém ECDL / ICDL. Systém ICDL je kompatibilný s rámcom DigComp, moduly ICDL zasahujú do všetkých 5 kompetenčných oblastí.

Detailný priemet definícií znalostí a zručností podľa ICDL do rámca DigComp bol vypracovaný v Poľsku. Následne ho sprievodca pre rámec DigComp, ktorý vypracoval EU Joint Research Centre, použil ako názorný príklad implementácie do vzdelávania. ICDL je jediná skutočne medzinárodná certifikácia digitálnych znalostí a zručností, ktorá bola takto spracovaná. Detailne o súlade medzi DigComp a ICDL/ ECDL ....

UNESCO Institute for Statistics

 UNESCO Institute for Statictics zaradil v rokoch 2017-8 ICDL / ECDL medzi 3 svetové štandardy, s ktorými porovnáva vzdelávacie štandardy štátov v Ázii a Afrike. Pozri správa "A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2" .

Medzinárodné prieskumy o sebahodnotení a skutočne zistenom stave znalostí v digitálnych kompetenciách pomocou ICDL

ECDL Foundation zverejnila súhrn viacerých medzinárodných prieskumov o zistených značných rozdieloch medzi vlastným odhadom svojich digitálnych znalostí a zručností  a reálnymi znalosťami a zručnosťami overenými na praktických úlohách pomocou ICDL. V prvej etape v roku 2016 boli zverejnené výsledky z prieskumov v škandinávskych štátoch, vo Švajčiarsku a v Rakúsku (neformálny preklad TU) a v druhej etape v roku 2018 pridala do tejto správy aj výsledky z prieskumov vykonaných v niektorých štátoch Ázie a Afriky.

Správa Perceptions and Reality - Measuring Skills Gaps in Europe, India and Singapour potvrdzuje, že bez ohľadu na technologickú vyspelosť spoločnosti, ľudia nadhodnocujú svoje schopnosti prípadne ich zovšeobecňujú aj na oblasti, v ktorých nemajú skoro žiadne skúsenosti.

Kvalifikačné rámce na porovnávanie výstupov vzdelávania v rôznych štátoch

Kvalifikačné rámce, podobne ako Európsky kvalifikačný rámec, zjednodušujú porovnávanie kvalifikácií a certifikácií medzi rôznymi štátmi. Medzinárodné kvalifikácie, ako systém ICDL, sa môžu vhodne premietnuť / zaradiť do národných kvalifikačných rámcov, a týmto spôsobom sa stať oficiálne uznanými výstupmi v rôznych štátoch v Európe a vo svete. Systém ICDL / ECDL bol zapracovaný do národných kvalifikačných systémov a certifikáty ICDL / ECDL sú vo viacerých štátoch nielen rešpektované ale aj oficiálne uznávané. Viac...

Ďalšie referencie:

Rumunsko: Od roku 2010, Rumunské ministerstvo školstva uznáva Certifikát ECDL so 6 modulmi ako ekvivalent maturitnej písomnej skúšky z digitálnych zručností. (Baccalaureate test in Digital Literacy).

Taliansko: Informatická spoločnosť Talianska, AICA, ktorá je národným garantom a prevádzkovateľom systému ICDL / ECDL v Taliansku, podpísala  zmluvu s Ministerstvom školstva, že bude podporovať a posilňovať  rozširovanie digitálnych kompetencií a IKT v školách.

Portugalsko: Podľa portugalského zákona, učitelia, lektori, ktorí pracujú vo vzdelávaní dospelých v oblasti IKT musia mať dosiahnutú buď kvalifikáciu v informatike alebo v odbore zameranom na IKT alebo certifikát ECDL so 7 modulmi.