Slovenská informatická spoločnosť - voľby Výkonného výboru

Dňa 16.5.2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti.

Predseda Výkonného výboru, Milan Ftáčnik, predstavil kandidátov, ktorí sa uchádzajú o zvolenie do Výkonného výboru na funkčné obdobie jún 2018 až jún 2021, a otvoril voľby. Tí členovia, ktorí sa Valného zhromaždenia nezúčastnili, môžu hlasovať elektronickou alebo klasickou poštou.

Do Výkonného výboru SISp sa volí maximálne 9 z 10 kandidátov a do Revíznej komisie  sa volia maximálne traja z troch kandidátov.

Hlasovací lístok

Znenie článku 6 Volebného poriadku schváleného na Valnom zhromaždení:

Hlasovanie ostatných členov SISp

6. Ostatní členovia SISp môžu odovzdať svoj hlas prostredníctvom klasickej alebo elektronickej pošty. Hlasovací lístok bude zverejnený na stiahnutie na internetovej stránke SISp do 24 hodín po ukončení Valného zhromaždenia. Vyplnený lístok v zmysle tohto volebného poriadku je potrebné zaslať do 23.5.2018 (rozhodujúca je pečiatka z pošty, resp. dátum odoslania emailu).


Mailová adresa SISp je: kancelaria@informatika.sk
Poštová adresa SISp je: Slovenská informatická spoločnosť, KI FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina 5692, 842 48 Bratislava