Slovenská informatické spoločnosť - garant systému ECDL na Slovensku

Prevádzkovateľom a garantom medzinárodného systému ECDL/ICDL je ECDL Foundation (skrátene ECDL-F) so sídlom v Dubline. ECDL Foundation bola založená v Írsku v roku 1997 medzinárodným združením európskych odborných informatických spoločností  CEPIS.

ECDL-F poskytuje licenciu na program ECDL národným profesijným spoločnostiam v oblasti informatiky. Tieto sú garantom programu ECDL v danom štáte. Národný garant v Európe musí byť členom CEPISu. Vzťah medzi ECDL-F a národným garantom a tiež pravidlá pre používanie programu stanovuje Zmluva národného operátora (garanta).

ECDL-F spravuje sylabus a koordinuje pravidelné aktualizácie tak, aby zabezpečila, že program ECDL/ICDL na certifikáciu kvalifikovanosti v zručnostiach pri práci s počítačom neustále zodpovedá aktuálnym trendom a praktikám.

Na Slovensku je držiteľom licencie ECDL (garantom a prevádzkovateľom systému) člen CEPISu Slovenská informatická spoločnosť.

Úlohou národného garanta je:

  • Lokalizácia systému ECDL (preklad systému z AJ a prispôsobenie terminológie pre danú krajinu)
  • trvalý dohľad nad dodržiavaním štandardov zabezpečenia kvality systému ECDL v danom štáte,
  • akreditácia testovacích centier a skúšobných komisárov pre testovanie ECDL na území daného štátu,
  • vydávanie certifikátov ECDL na území daného štátu,
  • styk s verejnosťou, styk s medzinárodnými inštitúciami ECDL
  • vedenie príslušnej administratívy.

Slovenská informatická spoločnosť (skrátene SISp) má právo upraviť:

  • podmienky, za ktorých sa skúšky ECDL môžu vykonávať,
  • agendu prislúchajúcu ku skúškam ECDL,
  • podmienky pre skúšobných komisárov, organizátorov a miestnosti, v ktorých sa skúšky môžu vykonávať, t.j. môžu ich vykonávať len akreditovaní skúšobní komisári v akreditovaných miestnostiach a skúšky môže organizovať len akreditované testovacie centrum.

SISp plne zodpovedá za zavedenie systému ECDL na Slovensku a za kontrolu kvality prevádzkovania systému ECDL.