Stručne ICDL 2020 a prechod od ECDL

Súhrn noviniek v systéme ICDL 2020 na Slovensku

 • boli vytvorené programy ICDL, ktoré odporúčajú výber modulov z hľadiska existujúceho alebo budúceho pôsobenia človeka na trhu práce (bežný zamestnanec, pracovník špecialista , študent, občan mimo trhu práce) a to, ICDL Digitálny študent (ICDL Digital Student), ICDL Zamestnanec (ICDL Workforce), ICDL Špecialista (ICDL Professional), ICDL Digitálny občan (ICDL Digital Citizen)
 • zmeny v odporúčaných profiloch
  • vznikol nový profil (odporúčaná kombinácia modulov) s názvom „Digitálna pripravenosť“ (ICDL Entry), ktorý odporúča kľúčové znalosti a zručnosti nutné pre vstup na trh práce
  • boli aktualizované odporúčané profily (kombinácie modulov) ECDL na profily ICDL, konkrétne profil Digitálna kvalifikovanosť a profil Digitálna odbornosť, pričom u oboch profilov bol zaradený modul Kybernetická bezpečnosť (staršia verzia Bezpečnosť pri využívaní IKT) ako povinný modul; profil "Digitálna gramotnosť" prešiel do ICDL bez zmeny
  • detaily pozri na stránke Moduly-Sylaby a následne na stránke Ako vyberať moduly podľa Profilu ICDL
 • rozšírenie zoznamu ponúkaných modulov, ktoré už sú resp. budú dostupné v systéme ICDL / ECDL
  • do slovenského jazyka bol lokalizovaný modul pre študentov, ktorý umožňuje lepšie pochopenie informatického myslenia pre neinformatikov ako aj prípravu z programovania pre neprogramátorov (Computing - Základy informatického myslenia a programovania)
  • bol pripravený nový modul pre tých, ktorí vzhľadom na aktuálnu situáciu potrebujú digitálne zručnosti pre bezpečnú prácu a spoluprácu na diaľku (Collaboration), ktorý bude lokalizovaný aj do slovenčiny
  • boli vytvorené a pripravujú sa aj ďalšie nové moduly pre skúsených používateľov počítača na dosahovanie efektívnosti v odbore, ktoré vyžadujú aj špecifické digitálne znalosti a zručnosti (napr. už lokalizované do slovenského jazyka sú Digitálny marketing, Analýza a vizualizácia údajov, a zatiaľ v príprave ICDL Foundation sú Websites, Multimedia, Coding a ďalšie)
  • opisy účelu, obsahu i možného využitia jednotlivých modulov, detailný súpis študijných požiadaviek (sylabus)  nájdete na stránkach Moduly v skupine Base (kľúčové moduly), Moduly v skupine Standard (stredne pokročilé moduly),
   Moduly v skupine Advanced (pokročilé moduly)

Prechod zo systému ECDL na systém ICDL na Slovensku

Slovenská informatická spoločnosť bude prechádzať na nový systém ICDL postupne, a preto bude používať aj označenie ECDL. Systém ICDL nadväzuje na pozitíva systému ECDL a rozvíja ho vzhľadom na nové požiadavky pracovného trhu.

Aktivity a projekty začaté alebo naplánované v systéme ECDL sa v ňom aj dokončia. Pri vytváraní nových plánov projektov preferujeme označenie ICDL.

Doterajšie indexy ECDL budú platiť aj ako indexy ICDL. Certifikáty ECDL budú vydávané aj naďalej až do plánovaného ukončenia relevantných projektov. O vydanie certifikátu so značkou ICDL bude možné žiadať od 1.9.2020 bez ohľadu na to, kedy boli skúšky vykonané.

Nové moduly jednotlivých programov ICDL budú postupne lokalizované do slovenského jazyka.

Systém ICDL v kocke