Zamestnávatelia a verejná správa

Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti

podpísané dňa 21.06.2016 okrem iného deklaruje:

"ITAS a RÚZ odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií."   Viac...

DigComp - Európsky refenčný rámec digitálnych kompetencií

 "Another type of example of DigComp use for instructional planning of training offers is provided by ECDL Foundation. ECDL Foundation is an international organisation dedicated to raising digital competence standards in the workforce, education and society. The ECDL training modules, delivered in more than 40 languages worldwide, are focused on tools and applications which cover competences outlined in DigComp."

DigComp 2.0, Joint Research Centre, the European Commission’s in-house science service, 2016

V roku 2014 Európska komisia po prvý raz predstavila Európsky refenčný rámec digitálnych kompetencií známy pod názvom DigComp. Ide o koncepčný rámec na podporu pochopenia digitálnych kompetencií a na podporu iniciatív na zvýšenie úrovne digitálnych kompetencií občanov EU. Príkladom využitia DigComp pre plánovanie vzdelávania a certifikáciu digitálnych zručností je pre Európsku komisiu práve systém ECDL.  Viac...

Odporúčanie zoskupenia expertov/riadiacich pracovníkov vo verejnej správe 

18.06.2009
52. stretnutie EUPAN (European Public Administration Network) - neformálnej siete riaditeľov zodpovedných za administratívu vo verejnej správe v členských štátoch EÚ vydalo v Prahe oficiálne vyhlásenie, z ktorého vyberáme:

Generálni riaditelia pripomenuli, že:

  • IKT znalosti a zručnosti sú podstatným nástrojom modernej administratívy, umožňujú poskytovanie uzívateľsky orientovaných služieb a elektronických služieb verejnej správy, eGovernment.
  • Zamestnanci s kvalifikáciou v oblasti IKT zvyšujú efektívnosť a účinnosť verejnej správy.
  • Na poli overovania znalostí a zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) je ECDL medzinárodne rešpektované overovanie, ktoré je založené na objektívnych kritériách. Toto overovanie sa široko využíva vo verejnej správe, v súkromnom sektore a aj na úrovni jednotlivcov.

Generálni riaditelia ďalej zdôraznili, že na overovanie v oblasti  IKT sú potrebné objektívne kritériá a ECDL je jedným z tých overovaní, ktoré ich poskytuje.