Zamestnávatelia podporujú systém ECDL a jeho certifikáty

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), IT asociácia Slovenska (ITAS) a Slovenská informatická spoločnosť (SISp)   podpísali Memorandum k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti.

Je to prvý raz v histórii, čo slovenskí zamestnávatelia oficiálne podporili svetovo najrozšírenejší certifikačný systém v oblasti digitálnych zručností  - ECDL. Memorandum je výsledkom dlhších diskusií medzi najväčšou slovenskou asociáciou zamestnávateľov - RÚZ, IT asociáciou Slovenska (ITAS) – jedným z najsilnejších členov RÚZ, ktorý združuje slovenské IT firmy a Slovenskou informatickou spoločnosťou  - národným operátorom a garantom ECDL na Slovensku.  

Kľúčová časť memoranda z pohľadu ECDL hovorí:    

„ITAS a RÚZ odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií. ITAS a RÚZ budú spolupracovať so SISp na ďalšom rozvoji ECDL, hlavne pri jeho ďalšom prispôsobovaní pre slovenské podmienky.“

Podpis memoranda úzko korešponduje s Novým programom v oblasti zručností pre Európu - Spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, ktorý vyhlásila Európska komisia dňa 10. 6. 2016. Tento pokladá digitálne zručnosti rovnako ako čitateľskú a matematickú gramotnosť medzi základné zručnosti pre život. „Dôležité je zvýšiť investície do zručností, pretože tie sú kľúčové pri uplatnení sa na trhu práce v nových podmienkach.“ hovorí komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. Rýchla digitálna transformácia hospodárstva totiž znamená, že takmer všetky pracovné miesta, ale i všeobecná účasť na dianí v spoločnosti si vyžadujú určitý stupeň digitálnych zručností. Je však zarážajúce, že takmer polovici obyvateľov EÚ chýbajú základné digitálne zručnosti, pričom približne 20 % osôb nemá vôbec žiadne. 

Zamestnávatelia združení v RÚZ si problémy spojené s nedostatočnou  digitálnou gramotnosťou svojich súčasných aj budúcich zamestnancov plne uvedomujú, a preto prišli s konkrétnym riešením, a to prostredníctvom Memoranda k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti, ktorého hlavným cieľom je:. 
 

1. Umožniť zamestnávateľom lepšie identifikovať aké digitálne zručnosti uchádzač o zamestnanie má, a to na základe dôveryhodného certifikátu

2. Umožniť zamestnancom, aby sa dokázali lepšie presadiť na pracovnom trhu tým, že vedia objektívne preukázať svoje zručnosti

3. Motivovať študentov, uchádzačov o zamestnanie aj zamestnancov, aby sa v týchto zručnostiach zdokonaľovali, lebo to zvyšuje ich zamestnateľnosť aj produktívnosť.

Slovenská informatická spoločnosť verí, že memorandum oživí záujem študentov a zamestnancov o získanie certifikátu ECDL, ktorý im môže významne pomôcť pri uplatnení sa na trhu práce.

 

Memorandum 

IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti 

k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti

 

IT Asociácia Slovenska (ďalej len „ITAS“), Republiková únia zamestnávateľov (ďalej len „RÚZ“) a Slovenská informatická spoločnosť (ďalej len „SISp“) sa zhodli na tom, že počítačová gramotnosť je dnes dôležitým predpokladom efektívneho výkonu práce v mnohých povolaniach. Na stále rastúcom počte pracovných miest sa využívajú osobné počítače alebo iné IT zariadenia. Pritom nedostatočné zručnosti zamestnancov pri ich využívaní, hlavne pri práci s textami, tabuľkovými kalkulátormi alebo pri  spracovávaní dát významne znižujú produktivitu a presnosť práce. Podľa dostupných prieskumov sú to v priemere až dve stratené hodiny z pracovného času týždenne. Z iných prieskumov vyplýva, že zamestnanci aj uchádzači o zamestnanie nadhodnocujú svoje schopnosti pracovať s počítačom oproti skutočným výsledkom, ak sa podrobia objektívnym testom.
 

Preto je dôležité reálne zvyšovanie digitálnych zručností a kompetencií mládeže, uchádzačov o zamestnanie ako aj samotných zamestnancov. V tom je kľúčové vedieť úroveň digitálnych kompetencií jednotlivcov objektívne overiť. ITAS, RÚZ a SISp preto vyjadrujú podporu moderným a inovatívnym formám vzdelávania, ktorých výsledkom je zvýšenie atraktivity štúdia ako aj testovanie  a certifikácia získaných počítačových zručností a vedomostí. 
 

V Európe najrozšírenejším certifikačným systémom je ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače), ktorý funguje na neziskovom princípe, a ktorého garantom pre Slovensko je SISp. ECDL má rovnaké pravidlá v celej Európe, overovanie počítačových znalostí a zručností prebieha formou skúšky v akreditovaných skúšobných centrách. Certifikát ECDL je platný v celej Európe a osvedčuje získanú úroveň vedomostí a počítačových zručností podľa úspešne absolvovaných testov v jednotlivých oblastiach využitia počítačov na pracovnom mieste. Netýka sa overovania špecializovaných zručností pre IT špecialistov. 
 

ITAS a RÚZ odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií. ITAS a RÚZ budú spolupracovať so SISp na ďalšom rozvoji ECDL, hlavne pri jeho ďalšom prispôsobovaní pre slovenské podmienky.
 

V Bratislave dňa 21.6.2016

 

Mário Lelovský                                              Miroslav Kiraľvarga                                 Milan Ftáčnik

prezident ITAS                                                    prezident RÚZ                                      predseda SISp