ECDL

Vitajte na stránkach Slovenskej informatickej spoločnosti - garanta systému ECDL na Slovensku

ECDL (European Computer Driving Licence), ICDL (International Computer Driving Licence) resp. Európsky vodičský preukaz na počítače

ponúka ucelené riešenie v oblasti identifikácie, vzdelávania a certifikácie digitálnych zručností bežného používateľa výpočtovej techniky. Je založený na unikátnom súbore sylabov (súpis požadovaných znalostí a zručností) , na základe ktorých je možné vyučovať, hodnotiť alebo popisovať digitálne zručnosti, a metodike, ktorá spoľahlivo overí, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje. 

  • Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT
  • Overovanie digitálnych zručností - digitálnej spôsobilosti prostredníctvom systému ECDL sa používa vo vyše 100 krajinách sveta a vykonáva sa v 41 jazykoch
  • Systém ECDL je už 20 rokov lídrom certifikácie digitálnych zručností v Európe a významným spolutvorcom európskych štandardov v oblasti digitálnych kompetencií
  • Systém ECDL je otvorený pre všetkých, bez ohľadu na vek, vzdelanie, na spôsob získania vedomostí, a to vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením. Je prevádzkovaný na neziskovom princípe

Viac ...