Digitálne základy pre život

„Ľudia potrebujú určenú úroveň základných zručností vrátane čítania, písania, počítania a  základných digitálnych zručností, aby mali prístup k dobrým pracovným miestam a plne sa zúčastňovali na živote v spoločnosti.“  Európska komisia 2016

Počítač a digitálne zručnosti

Takmer všetky pracovné miesta dnes vyžadujú určitý stupeň digitálnych zručností. Informačné technológie rýchlo prenikajú aj do nášho každodenného života a prostredníctvom osobného počítača sa vzdelávame, zabávame, nakupujeme či komunikujeme. Na to, aby sme svoj osobný počítač alebo tablet vedeli dobre využívať a nebol pre nás skôr komplikáciou, potrebujeme dobré digitálne (počítačové) zručnosti.

Európska komisia v roku 2016 zaradila digitálne zručnosti medzi základné, to znamená také, ktoré potrebuje každý z nás pre prácu a život. Ide predovšetkým o schopnosť ovládať hlavné počítačové aplikácie na prácu s textom, výpočtovými tabuľkami, databázami,  schopnosť efektívne spracovávať informácie a bezpečne používať internet a elektronické médiá. To, že digitálne zručnosti boli zaradené medzi základné alebo, že sa o niektorých hovorí ako o základných, vôbec neznamená, že sa nadobúdajú jednoducho, bez odbornej a systematickej prípravy.

Bez vzdelávania a overenia zručností to nejde

Digitálne zručnosti je možné získať iba prostredníctvom cielenej výučby, ktorej súčasťou sú aj programy na overovanie a certifikáciu digitálnych zručností, medzi ktoré patrí aj systém ECDL.

Neveríte? Príkladom sú mladí ľudia, ktorí využívajú informačné technológie takmer výlučne ako zdroj zábavy alebo na komunikáciu na sociálnych sieťach a digitálne zručnosti potrebné pre prácu im chýbajú. Potvrdili to prieskumy v Rakúsku, Švajčiarsku a v Škandinávii, v ktorých 67% opýtaných mladých ľudí hodnotilo svoje počítačové zručnosti ako veľmi dobré alebo dobré, ale iba 7% z nich v praktickom teste skutočne takúto úroveň aj dosiahlo. Na spracovávanie textu, prácu s výpočtovými tabuľkami a databázami intuícia jednoducho nestačí. Pomôže iba cielená výučba a overenie nadobudnutých zručností prostredníctvom objektívneho testovania. 

ICDL / ECDL je  systém, ktorý stanovuje potrebný rozsah digitálnych znalostí a zručností v rôznych tematických oblastiach (tzv. digitálne štandardy) a  prostredníctvom praktických testov overuje úroveň ovládania práce s osobným počítačom v oblastiach, ktoré bežný človek využíva v osobnom živote alebo pracovnej praxi.  Systém je určený pre bežných používateľov PC, nie IT špecialistov resp. programátorov.       

Komu je ECDL určené?

Skúšky ICDL / ECDL sú určené všetkým, ktorí pociťujú potrebu zlepšiť svoju prácu s osobným počítačom. Najväčšou cieľovou skupinou sú ľudia v produktívnom veku, ktorí potrebujú počítačové zručnosti v pracovnom živote, ďalej študenti základných a stredných škôl a v neposlednom rade i bežní občania, ktorí pochopili, že bez ovládania informačných technológií sa už nezaobídu.    

Je ECDL dobré pre mňa?

Áno, pretože:

 • digitálna zručnosť je považovaná za základnú zručnosť spolu s matematickou gramotnosťou a gramotnosťou, ktorú musí ovládať každý
 • budete rozumieť základom digitálneho sveta, budete dobre ovládať hlavné kancelárske aplikácie, to znamená, že vaša práca s PC bude efektívnejšia, rýchlejšia a správna
 • budete mať medzinárodne rešpektované osvedčenie o úrovni znalostí a zručností pri používaní osobného počítača, ktoré môžete využiť pri hľadaní práce doma aj v zahraničí
 • budete sa dobre orientovať na internete budete schopný/á ho bezpečne využívať ako zdroj informácií pre štúdium a prácu alebo osobný život
 • budete mať lepší prístup k informáciám, budete schopný/á ich bezpečne a efektívne spracovávať a zdieľať
 • budete vedieť odstrániť väčšinu jednoduchších problémov s PC vlastnými silami
 • budete pripravený/á na život v budúcnosti

 

A tiež preto, že:

 • ECDL je najrozšírenejší certifikačný systém svojho druhu. Úspešne sa využíva vo vyše 100 krajinách sveta.
 • ECDL je praktický. Zameriava sa na praktické digitálne zručnosti pre život a prácu.
 • ECDL neobmedzuje pri príprave. Spôsob získania zručností je na vašom rozhodnutí.
 • ECDL nemá bariéry. Pre osoby so zdravotným obmedzením možno podmienky testovania vhodne upraviť.
 • ECDL sa prispôsobí vašim potrebám. Oblasti, v ktorých sa chcete vzdelávať a certifikovať, ako aj časový plán si zvolíte sami podľa vašich potrieb a časových možností.

 

Rozhodli ste sa prevziať kontrolu nad vaším osobným počítačom?

Poďte do toho s nami!  Začnite TU: Moduly-Sylaby a pokračujte  Ako si vybrať podľa profilu