Koľko zaplatíte

Cenník služieb systému ICDL/ ECDL v SR, platný od 01. 07. 2023
(Časť 1 Poplatky za doklady...):

Položka

Cena v EUR1

INDEXP

Index ICDL Profile (registrácia do systému ICDL) a právo elektronického prístupu

Doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ICDL/ ECDL na vykonanie skúšok z ľubovoľného počtu modulov v podľa sylabu ICDL/ ECDL alebo ECDL Advanced.  Index platí  4 roky odo dňa prvej skúšky.
Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom pre vydanie certifikátu ICDL/ ECDL. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.
Každý držiteľ Indexu ICDL/ ECDL má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ICDL/ ECDL.

39,00

INDEXQ

Index ICDL Quatro (registrácia do systému ICDL) a právo elektronického prístupu
Doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ICDL/ ECDL na vykonanie skúšok zo štyroch modulov (podľa sylabu ICDL/ ECDL alebo ECDL Advanced).  Index platí 3 roky odo dňa prvej skúšky.
Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom pre vydanie certifikátu ECDL. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.
Každý držiteľ Indexu ECDL má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ECDL.

pre žiakov základných a stredných škol 

34,00

30,00

INDEXS

Index ICDL Single (registrácia do systému ICDL) a právo elektronického prístupu
Doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ICDL/ ECDL na vykonanie skúšky z jedného  modulu (podľa sylabu ICDL/ECDL alebo ECDL Advanced).  Index platí 1 rok.
Do tohto dokladu sa zapíše len úspešne vykonaný test. Doklad je podkladom pre vydanie certifikátu ECDL. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.
Každý držiteľ Indexu ECDL má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ECDL.

16,00

IDXF4

Index ICDL Profile ako rozšírenie Indexu ICDL/ ECDL Quatro
Poplatok za vydanie indexu ICDL/ ECDL Profile (položka cenníka INDEXP). Index ICDL/ ECDL Profile za tento poplatok môže získať výlučne držiteľ Indexu ICDL/ ECDL Quatro,  ktorý bol aktivovaný2 po  31. 08. 2013.

10,00

CERTP

Certifikát ICDL Profile (ECDL Profile Certificate)
Poplatok za vystavenie medzinárodného dokladu o všetkých úspešne vykonaných skúškach ICDL/ ECDL (podľa sylabov ICDL/ ECDL alebo sylabov ECDL Advanced). Certifikát potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie (IT) v konkrétnych oblastiach.
Certifikát môže obsahovať aj vyjadrenie o dosiahnutej úrovni digitálnej spôsobilosti podľa ICDL/ ECDL profilu (konkrétne ICDL/ ECDL Base - digitálna gramotnosť, ICDL/ ECDL Standard - digitálna kvalifikovanosť, ICDL/ ECDL Expert - digitálna odbornosť) podľa toho, či držiteľ splnil požiadavky a absolvoval minimálne 4 resp. 7 modulov v požadovanej štruktúre. Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti akreditovaného testovacieho centra.

6,00

 

DUPL

Duplikát dokladu ICDL/ ECDL (indexu, certifikátu o absolvovaných skúškach)
Poplatok za vystavenie duplikátu každého dvojjazyčného dokladu ICDL/ ECDL vydaného na Slovenku (indexy alebo certifikáty ICDL/ ECDL). Duplikát indexu oprávňuje uchádzača na plnohodnotné využívanie príslušného programu systému ICDL/ ECDL. Duplikáty vydáva Kancelária ECDL na požiadanie uchádzača resp. organizácie.

6,00

PCER

Potvrdenie k vydanému certifikátu
Poplatok za vydanie písomného alebo elektronického výpisu detailných údajov o skúškach, ktoré boli podkladom k vydaniu jedného konkrétneho certifikátu ECDL. Toto potvrdenie nenahrádza samotný certifikát ECDL a ani nemá postavenie  medzinárodného dokladu ECDL.

2,00

PLM

Učebný materiál - anglická elektronická verzia

Poplatok za prístup k učebnému materiálu vydanému ICDL Foundation v anglickom jazyku pre jeden ľubovoľný modul. Materiál je personifikovaný pre konkrétnu osobu. Učebný materiál môžu zakúpiť len Akreditované testovacie centrá v Kancelárii ECDL, vždy len pre osoby s platnou registráciou (indexom) ICDL/ ECDL

4,00

1 Slovenská informatická spoločnosť nie je platiteľom DPH. Uvedené ceny sú v zmysle zákona č. 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty, oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

2 Pod aktiváciou sa rozumie deň konania prvej skúšky bez ohľadu na jej úspešnosť.

Skúška z ľubovoľného modulu (podľa sylabu ICDL/ ECDL alebo ECDL Advanced)

POZOR!  Cenu za skúšky z jednotlivých modulov stanovuje každé akreditované testovacie centrum samostatne. Na základe skúseností z rokov 2020-2021 v prípade skúšky jednotlivca z modulu zo skupiny Base, Standard možno očakávať  cenu približne intervale 20-22€, v prípade skúšky zo skupiny Advanced cenu približne v intervale 26-28€.   V prípade skupinových skúšok a skúšok v prevádzke Akreditovaného testovacie centra môže byť cena priaznivejšia.

Každé ATC je povinné uvádzať ceny za skúšky ICDL/ ECDL oddelene od cien prípadných iných svojich služieb a produktov a musí umožniť absolvovať skúšky ICDL/ ECDL za takúto zverejnenú cenu ľubovoľnému záujemcovi, bez povinnosti odberu iných služieb alebo produktov, s výnimkou Indexu ICDL/ ECDL (ak ho ešte záujemca nevlastní).
Zvláštne dojednania ohľadom výšky ceny za skúšky môžu mať zamestnávatelia výlučne pre vlastných zamestnancov alebo školy výlučne pre vlastných žiakov/študentov. Táto cena zahŕňa aj poplatok za služby Slovenskej informatickej spoločnosti ku každej skúške ECDL.