Koľko zaplatíte

Cenník služieb systému ECDL , platný od 01. 02. 2017
(Časť 1 Poplatky za doklady...):

Položka

Cena v EUR1

INDEXP

Index ECDL (Profile) a právo elektronického prístupu
Doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ECDL na vykonanie skúšok z ľubovoľného počtu modulov v podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced.  Index platí  4 roky odo dňa prvej skúšky.
Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom pre vydanie certifikátu ECDL. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.
Každý držiteľ Indexu ECDL má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ECDL.

30,00

INDEXQ

Index ECDL Quatro a právo elektronického prístupu
Doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ECDL na vykonanie skúšok zo štyroch modulov (podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced).  Index platí 3 roky odo dňa prvej skúšky.
Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom pre vydanie certifikátu ECDL. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.
Každý držiteľ Indexu ECDL má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ECDL.

26,00

INDEXS

Index ECDL Single a právo elektronického prístupu
Doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ECDL na vykonanie skúšky z jedného  modulu (podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced).  Index platí 1 rok.
Do tohto dokladu sa zapíše len úspešne vykonaný test. Doklad je podkladom pre vydanie certifikátu ECDL. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.
Každý držiteľ Indexu ECDL má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ECDL.

12,00

IDXF4

Index ECDL Profile ako rozšírenie Indexu ECDL Quatro
Poplatok za vydanie indexu ECDL Profile (položka cenníka INDEXP). Index ECDL Profile za tento poplatok môže získať výlučne držiteľ Indexu ECDL Quatro,  ktorý bol aktivovaný2 po  31. 08. 2013.

5,00

IDXF7

Index ECDL Profile ako rozšírenie Indexu ECDL Set
Poplatok za vydanie indexu ECDL Profile (položka cenníka INDEXP). Index ECDL Profile za tento poplatok môže získať výlučne držiteľ Indexu ECDL Set,  ktorý bol aktivovaný2 po  31. 08. 2013.

1,00

CERTP

Certifikát ECDL Profile (ECDL Profile Certificate)
Poplatok za vystavenie medzinárodného dokladu o všetkých úspešne vykonaných skúškach ECDL (podľa sylabov ECDL alebo sylabov ECDL Advanced). Certifikát potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie (IT) v konkrétnych oblastiach.
Certifikát potvrdzuje aj dosiahnutú úroveň ECDL profilu (ECDL Base - digitálna gramotnosť, ECDL Standard - digitálna kvalifikovanosť, ECDL Expert - digitálna odbornosť) podľa toho, či držiteľ splnil požiadavky a absolvoval minimálne 4 resp. 7 modulov, pričom 4 moduly sú povinné a ostatné sú voliteľné (čím nahradzuje v minulosti vydávané špeciálne certifikáty pre úrovne profilu ECDL - ECDL Base, ECDL Standard, ECDL Advanced a ECDL Expert). Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti akreditovaného testovacieho centra.

4,00

 

DUPL

Duplikát dokladu ECDL (indexu, certifikátu o absolvovaných skúškach)
Poplatok za vystavenie duplikátu každého dvojjazyčného dokladu ECDL vydaného na Slovenku (indexy alebo certifikáty ECDL). Duplikát indexu oprávňuje uchádzača na plnohodnotné využívanie príslušného programu systému ECDL. Duplikáty vydáva Kancelária ECDL na požiadanie uchádzača resp. organizácie.

4,00

PCER

Potvrdenie k vydanému certifikátu
Poplatok za vydanie písomného alebo elektronického výpisu detailných údajov o skúškach, ktoré boli podkladom k vydaniu jedného konkrétneho certifikátu ECDL. Toto potvrdenie nenahrádza samotný certifikát ECDL a ani nemá postavenie rešpektovaného medzinárodného dokladu ECDL.

2,00

1 Slovenská informatická spoločnosť nie je platiteľom DPH. Uvedené ceny sú v zmysle zákona č. 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty, oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

2 Pod aktiváciou sa rozumie deň konania prvej skúšky bez ohľadu na jej úspešnosť.

Skúška z ľubovoľného modulu (podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced)

POZOR!  Cenu za skúšky z jednotlivých modulov stanovuje každé Akreditované testovacie centrum samostatne.

Každé ATC je povinné uvádzať ceny za skúšky ECDL oddelene od cien prípadných iných svojich služieb a produktov a musí umožniť absolvovať skúšky ECDL za takúto zverejnenú cenu ľubovoľnému záujemcovi, bez povinnosti odberu iných služieb alebo produktov, s výnimkou Indexu ECDL (ak ho ešte záujemca nevlastní).
Zvláštne dojednania ohľadom výšky ceny za skúšky môžu mať zamestnávatelia výlučne pre vlastných zamestnancov alebo školy výlučne pre vlastných žiakov/študentov. Táto cena zahŕňa aj poplatok za služby Slovenskej informatickej spoločnosti ku každej skúške ECDL.