Kontinuálne vzdelávanie učiteľov aj v NSK ukončené

V Nitrianskom samosprávnom kraji vo februári 2019 absolvovalo 38 učiteľov akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania učiteľov „Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ“. Vzdelávanie podporil samosprávny kraj.

V prevažnej miere sa ho zúčastnili učitelia SOŠ, ale aj SPŠ, a gymnázií. Okrem úspešného ukončenia vzdelávania v oblasti metodiky výučby digitálnych zručností podľa ECDL si doplnili aj niektoré pokročilé (expertné) digitálne zručnosti alebo zručnosti z iných oblastí (grafika, bezpečnosť) a overili si ich voči digitálnemu štandardu ECDL.