Moduly-Sylaby

    

Ucelená tematická oblasť IT, v ktorej je možné vzdelávať sa a vykonať skúšku, sa v systéme ECDL nazýva modul. Rozsah znalostí a zručností, ktoré sa v danej tematickej oblasti (module) vyučujú a pri skúške overujú, obsahuje  sylabus príslušného modulu. Sylabus je formulovaný softvérovo a hardvérovo nezávisle. Za uvedenie modulu a jeho sylabu na slovenský trh (lokalizácia) ako aj jeho aktuálnosť zodpovedá Slovenská informatická spoločnosť.

Overovanie znalostí a zručností nadobudnutých v konkrétnej tematickej oblasti IT sa vykonáva prostredníctvom skúšky (testu). Skúšku tvoria výlučne praktické otázky a úlohy. Testovanie prebieha v slovenskom jazyku. Skúšky z modulov :M2, :M3, :M4, :M5, :M6, :M7, :M12 je možné vykonať aj v anglickom jazyku. Moduly :M2 a :M7 majú teoretické otázky preložené aj do maďarského jazyka a modul :M3 má do maďarského jazyka preložené niektoré slovné spojenia pod vybranými úlohami.

Vzdelávanie a overovanie nadobudnutých znalostí a zručností je možné vykonať z nižšie uvedených modulov. Návod ako si z dostupnej ponuky vybrať moduly, vhodné konkrétne pre vás, nájdete na stránke Ako si vybrať  
Okrem názvu modulov používame na stránkach aj interné skrátené označenie modulov v tvare :Mx resp. :AMx .

Moduly ECDL

Úvodný program
Nie sú v SR zavedené.

Skupina modulov
Base

(základné moduly)
Skupina modulov
Intermediate
/Standard

(rozšírenie základu)
Skupina modulov
Intermediate
/Standard

Nie sú v SR zavedené.
Skupina modulov
Advanced
(pokročilé moduly)
Diagnostický nástroj
nové:
Digital Citizen

Základy práce s počítačom
:M2

Používanie databáz
:M5
Online Collaboration
:M14
Pokročilá práca
s textom
:AM3

 COMPASS
v príprave

nové:
Digital Citizen Plus
Spracovanie textu
:M3
Prezentácia
:M6
Managing Online Information
:M15
Pokročilá práca
s tabuľkami
:AM4

eCitizen
Tabuľkový kalkulátor
:M4
Práca s obrázkami
a grafikou
:M9

ICT in Education
Pokročilá práca
s databázou
:AM5
Základy práce online
:M7

Bezpečnosť pri
využívaní IKT, v10

Kybernetická bezpečnosť, v20 
:M12 - nová verzia

Project Planning
:M13

Pokročilá práca
s prezentáciou
:AM6

Computing
:M16 - nové

Web Editing
:M10 pripravujeme
Analýza a vizualizácia údajov
:AM8  -  nové

Digitálny marketing
:M17 - nové

PREHĽAD POŽIADAVIEK NA ZNALOSTI A ZRUČNOSTI PRE JEDNOTLIVÉ MODULY

(Čo sa naučíte v konkrétnom module a čo sa bude požadovať na skúške)

Základy práce s počítačom, :M2
(Computer Essentials, syllabus version 1.0) - táto verzia nastúpila 01.11.2013

 • IKT, hardvér a bežné zariadenia, softvér a bežné aplikácie, typy softvérových licencií, spustenie a vypnutie počítača
 • Práca s pracovnou plochou, ikonami, oknami, prispôsobovanie základných nastavení operačného systému,
 • Vytvorenie jednoduchého textového dokumentu a jeho tlač
 • Súbory a priečinky, ich filozofia, tvorba štruktúry a práca s nimi, správa súborov, kompresia a obnova súborov
 • Základné pojmy z počítačových sietí, základy prístupu k nim, princípy ochrany údajov a zariadení, škodlivý softvér
 • Ochrana zdravia a životného prostredia    

Vstupné vedomosti: nevyžadujú sa

SK - Podrobné znenie           SK - Komentáre SISp k sylabu z 9.3.2017
EN - Syllabus in detail

Spracovanie textu, :M3
(Word Processing, syllabus version 6.0)

 • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
 • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
 • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
 • Tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
 • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia     
Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2
SK - podrobné znenie verzia 6.0  
EN - Syllabus in detail version 6.0

Tabuľkový kalkulátor , :M4
(Spreadsheets, verzia sylabu 6.0)

 • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
 • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
 • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
 • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
 • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2
         SK - podrobné znenie verzia 6.0
         EN - Syllabus in detail version 6.0
Používanie databáz, :M5
(Using Databases, syllabus version 6.0)
 • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Používanie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
 • Aktualizácia databázy
 • Tvorba formulárov a ich využívanie v správe údajov
 • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
 • Prezentácia vybraných informácií – tvorba zostáv

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

       SK- podrobné znenie verzia 6.0
         EN- Syllabus in detail version 6.0

Prezentácia, :M6
(Presentation, syllabus version 6.0)

 • Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení
 • Tvorba a základné operácie v preyentácii – kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
 • Formátovanie textu a textových rámčekov
 • Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
 • Efekty a riadenie počítačovej prezentácie:  animácia, prelínanie, spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

       SK- podrobné znenie verzia 6.0
         EN- Syllabus in detail version 6.0

Základy práce online, :M7
(Online Essentials, syllabus version 1.0) - táto verzia nastúpila 01.11.2013

 • Základné pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úprava základných nastavení
 • Tvorba záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
 • Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov
 • Základné pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje, elektronická pošta
 • Elekronické správy:  nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami
 • Organizovanie elektronických správ
 • Používanie elektronických kalendárov

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

SK - Podrobné znenie              SK-Komentáre SISp k sylabu  z 9.3.2017
EN - Syllabus in detail
   

Práca s obrázkami a grafikou, :M9
(Image Editing, syllabus version 2.0)

 • Základné pojmy z oblasti zobrazovania - digitálne obrázky, grafické formáty, modely
 • Získavanie obrázkov, spustenie grafického editora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení na zvýšenie produktivity
 • Manipulácia s obrázkami, vrstvami v obrázku, s textom v obrázku
 • Používanie efektov a filtrov
 • Doplnenie obrázka pomocou nástrojov na kreslenie, maľovanie a tlač obrázka    

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2 a :M7

        SK - Podrobné znenie -082018
        EN - Syllabus in detail

Bezpečnosť pri práci s IKT, :M12
(IT Security, syllabus version 1.0)

Kybernetická bezpečnosť, :M12
(IT Security, syllabus version 2.0) -
nová verzia od 12.2019

 • Základné pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti - ohrozenia údajov, osobnej bezpečnosti, bezpečnosti súborov
 • Ochrana počítača, prislúchajúcich zariadení, počítačovej siete pred škodlivým softvérom a neautorizovaným prístupom
 • Bezpečnosť počítačových sietí - rozpoznávať typy počítačových sietí a pripojení  a rozumieť špecializovaným pojmom z ich ochrany
 • Zásady bezpečného pohybu po internete a komunikácie na internete
 • Bezpečnostné otázky z oblasti elektronickej komunikácie vrátane elektronickej pošty a komunikácie v reálnom čase
 • Bezpečná správa údajov - správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M7

SK - Podrobné znenie verzia 1.0              Nové!  SK - podrobné znenie verzia 2.0
EN - Syllabus in detail  version 1.0                       EN - Syllabus in detail version 2.0

Computing (Základy informatického myslenia a programovania), :M16
(Computing, syllabus version 1.0)  
nové od 5.6.2019

 • kľúčové pojmy z oblasti programovania, informatického myslenia, poznať a využívať typické činnosti spojené s programovaním
 • rozumieť technikám informatického myslenia a používať ich, konrétne: dekompozíciu problému, vyhľadávanie vzorov, zovšeobecňovanie, algoritmy na analýzu problému a vytvorenie jeho riešenia
 • zapisovať, ladiť a opravovať algoritmy pre program s použitím blokových schém (vývojových diagramov) a pseudokódu
 • rozumieť programovým štruktúram a používať ich, konkrétne: premenné, dátové typy, logické konštrukcie v programe
 • zvyšovať efektivitu programu pomocou iterácie, podmienených príkazov, podprogramov, príkazov naviazaných na udalosti
 • testovať a ladiť program, odstraňovať chyby, vedieť posúdiť, či spĺňa požiadavky za jeho zverejnenie
 • Bezpečná správa údajov - správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M7

Nové!  SK - podrobné znenie sylabu
            EN - Syllabus in detail

Digitálny marketing, :M17 
(Digital Marketing, syllabus version 1.0)   nové od 8.1.2020

 • rozumieť hlavným princípom a pojmom digitálneho marketingu vrátane výhod, obmedzení a plánovania
 • vedieť, že existujú rôzne formy prezentovania sa na internete a správne optimalizovať vlastnosti prezentovania sa
 • poznať rôzne typy sociálnych médií, nastavovať a používať najbežnejšie z nich,
 • používať nástroje pre správu a vyhodnocovanie sociálnych médií,  pre plánovanie príspevkov a prípravu upozornení,
 • rozumieť rôznym technikám marketingu a online reklamy vrátane využívania vyhľadávačov, elektronickej pošty alebo mobilných technológií na tento účel,
 • vedieť používať analytické nástroje na sledovanie a zvyšovanie účinnosti marketingových kampaní

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M7, :M12, manipulácia s obrázkami bez ich úpravy, základ úpravy webových stránok

Nové!  SK - podrobné znenie sylabu
            EN - Syllabus in detail

Sylaby ECDL Advanced podrobne stanovujú okruh požadovaných znalostí a zručností potrebných na využívanie osobných počítačov na pokročilej úrovni. Okruh znalostí a zručností je formulovaný v štyroch samostatných sylaboch, pre každú oblasť informačno komunikačných zručností zvlášť.  Sylabus je softvérovo a hardvérovo nezávislý. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný garant, t.j. na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

Pokročilá práca s textom, :AM3
(Advanced Word Processing, syllabus version 2.0)

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilého formátovania textu, odseku, stĺpca a tabuľky, konvertovanie textu na tabuľku a naopak,
 • Odkazovanie: práca s prvkami odkazov ako sú poznámky pod čiarou, koncové poznámky a popis (legenda), vytváranie obsahu, indexov (registre) a krížových odkazov,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie polí, formulárov a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pokročilých techník hromadnej korešpondencie a práca s automatickými prvkami ako sú makrá,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie prvkov prepojenia a vkladanie objektov za účelom integrácie údajov,
 • Revízia dokumentov: súbežná spolupráca (online) na dokumentoch, vykonávanie ich revízie, práca s nadradenými dokumentmi a vnorenými dokumentmi, aplikovanie prvkov zabezpečenia na dokumenty,
 • Príprava tlače dokumentu: práca s vodotlačou v dokumente, práca so sekciami, hlavičkami a pätami.

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M3, :M7

       SK - Podrobné znenie
       EN - Syllabus in detail

Pokročilá práca s tabuľkami, :AM4
(Advanced Spreadsheets, syllabus version 2.0)

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilých možností formátovania ako sú podmienené formátovanie,  prispôsobené formátovanie čísel a pokročilé zaobchádzanie s pracovnými hárkami,
 • Funkcie a vzorce: používanie funkcií spojených s logickými, štatistickými, finančnými a matematickými úkonmi (operáciami),
 • Grafy: vytváranie grafov a používanie pokročilých postupov formátovania grafov,
 • Analýza: práca s tabuľkami a zoznamami za účelom analýzy, filtrovania a triedenia údajov, vytváranie a používanie scenárov,
 • Overovanie a kontrola: overovanie a kontrola údajov v zošite,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pomenovaných rozsahov (oblastí) buniek, makier a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: používanie prvkov prepojenia, vloženia a importu za účelom integrácie údajov,
 • Revízia zošitov: súbežná (online) spolupráca pri práci so zošitmi, vykonávanie kontroly (revízie) zošitov, aplikovanie prvkov zabezpečenia zošitov.

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M4

        SK - Podrobné znenie
        EN - Syllabus in detail

Pokročilá práca s databázou , :AM5
(Advanced Databases, syllabus version, 2.0)

 • Databázové pojmy: zvládnutie kľúčových pojmov z oblasti vývoja a využívania databáz,
 • Tabuľky a vzťahy (relácie): vytvorenie relačnej databázy s využitím pokročilých prvkov pri vytváraní tabuliek a komplexných relácií (vzťahov) medzi tabuľkami,
 • Dotazy: navrhovanie a používanie dotazov na vytvorenie tabuľky, aktualizovanie, odstraňovanie (vymazávanie) a pridávanie údajov, vylepšovanie dotazov s použitím zástupných znakov, parametrov a výpočtov,
 • Formuláre: používanie ovládacích prvkov a podformulárov za účelom rozšírenia možností formulárov a zlepšenia ich funkcionality,
 • Zostavy: vytváranie ovládacích prvkov zostáv za účelom vykonávania výpočtov, vytváranie podzostavy a rozširovanie možností prezentácie zostavy,
 • Zvyšovanie produktivity práce: práca s makrami, používanie prvkov prepojenia a importu za účelom integrácie údajov.

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M5, :M7

        SK - Podrobné znenie
        EN - Syllabus in detail

Pokročilá práca s prezentáciou, :AM6
(Advanced Presentation, syllabus version 2.0)

 • Plánovanie prezentácie: rozlišovanie cieľového publika a branie do úvahy miesta konania pri plánovaní prezentácie,
 • Predlohy snímok a šablóny: vytváranie, modifikovanie šablóny a formátovanie pozadia snímok,
 • Grafické objekty: vylepšovanie prezentácie s využitím zabudovaných nástrojov na kreslenie a nástrojov na úpravu obrázkov,
 • Grafy a diagramy: aplikovanie pokročilých postupov formátovania grafov a vytvárania a úpravy diagramov,
 • Multimédiá: vkladanie videí, zvuku a využívanie zabudovaných nástrojov na animáciu,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie postupov prepojenia, vloženia, importu a exportu za účelom integrácie údajov,
 • Ovládanie prezentácie: práca s vlastnými postupmi prezentácie snímok, využívanie nastavenia postupov prezentácie snímok a usmerňovanie priebehu prezentácie.

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2, :M3, :M6, :M7

        SK - Podrobné znenie
        EN - Syllabus in detail

Analýza a vizualizácia údajov, :AM8
(Data Analytics -Foundation, syllabus version 1.0)  
nové od 15.5.2020

 • Základné pojmy z analýzy štatistických údajov o ekonomických aktivitách, vzdelávaní a podobne,
 • Importovať údaje z rôznych zdrojov údajov do zošita tabuľkového kalkulátora a pripravovať ich na analýzu pomocou techník čistenia a filtrovania údajov,
 • Súhrn za analyzované údaje vytvárať pomocou kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov,
 • Rozumieť technikám a nástrojom vizualizácie údajov a používať ich,
 • Vytvárať a publikovať zostavy a tabule pomocou nástroja na vizualizáciu údajov.

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2, :M4,

        SK - Podrobné znenie
        EN - Syllabus in detail

História verzií sylabov ECDL

Sylabus ECDL verzia 5.0 pre súbor modulov M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (na Slovensku vstúpil do platnosti 01. 07. 2009):  sylaby modulov M1, M2, M7 verzie 5.0 skončili svoju platnosť medzinárodne 31.12.2014, na Slovensku bolo možné testy vo verzii 5.0 vykonať až do 30.6.2015. Moduly M2 a M7 už majú platné nové aktualizované sylaby vydané v roku 2013 s označením V1.0. Modul M1 zanikol.

M1. Základy informačných a komunikačných technológií (IKT)
       (Concepts of Information and Communication Technology (ICT), syllabus version 5.0)

Ukončený k 30.6.2015.

 • Úvod do počítačovej terminológie
 • Technické vybavenie počítača (hardvér)
 • Programové vybavenie (operačný a aplikačný softvér)
 • Informačné siete, rôzne spôsoby elektronickej komunikácie
 • Využitie počítača v bežnom živote - príklady
 • Informačné technológie a spoločnosť – človek versus počítač
 • Bezpečnosť dát, ochrana voči pirátskym aktivitám
 • Ochrana autorských práv, ochrana citlivých dát

Sylabus ECDL verzia 4.0 pre súbor modulov M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 celosvetovo skončil platnosť 31. 12. 2009.