Moduly-Sylaby

    

Ucelená tematická oblasť IT, v ktorej je možné vzdelávať sa a vykonať skúšku, sa v systéme ECDL nazýva modul. Rozsah znalostí a zručností, ktoré sa v danej tematickej oblasti (module) vyučujú a pri skúške overujú, obsahuje  sylabus príslušného modulu. Sylabus je formulovaný softvérovo a hardvérovo nezávisle. Za uvedenie modulu a jeho sylabu na slovenský trh (lokalizácia) ako aj jeho aktuálnosť zodpovedá Slovenská informatická spoločnosť.

Overovanie znalostí a zručností nadobudnutých v konkrétnej tematickej oblasti IT sa vykonáva prostredníctvom skúšky (testu). Skúšku tvoria výlučne praktické otázky a úlohy. Testovanie prebieha v slovenskom jazyku. Skúšky z modulov M2, M3, M4, M5, M6, M7, M12 je možné vykonať aj v anglickom jazyku. Moduly M2 a M7 majú teoretické otázky preložené aj do maďarského jazyka.

Vzdelávanie a overovanie nadobudnutých znalostí a zručností je možné vykonať z nižšie uvedených modulov. Návod ako si z dostupnej ponuky vybrať moduly, vhodné konkrétne pre vás, nájdete na stránke Ako si vybrať 

Moduly ECDL

Úvodný program
Nie sú v SR zavedené.

Skupina modulov
Base

(základné moduly)
Skupina modulov
Intermediate
/Standard

(rozšírenie základu)
Skupina modulov
Intermediate
/Standard

Nie sú v SR zavedené.
Skupina modulov
Advanced
(pokročilé moduly)
Diagnostický nástroj
nové:
Digital Citizen
M2
Základy práce s počítačom
M5
Používanie databáz
M14
Online Collaboration
AM3
Pokročilá práca

s textom
                   nové
COMPASS
nové:
Digital Citizen Plus
M3
Spracovanie textu
M6
Prezentácia
M15  - nové
Managing Online Information
AM4
Pokročilá práca

s tabuľkami

eCitizen
M4
Tabuľkový kalkulátor
M9
Práca s obrázkami

a grafikou
nové
ICT in Education
AM5
Pokročilá práca

s databázou
M7
Základy práce online
M12
Bezpečnosť pri

využívaní IKT

nové
Digital Marketing

AM6
Pokročilá práca

s prezentáciou

M16 - nové
Computing

M13
Project Planning

PREHĽAD POŽIADAVIEK NA ZNALOSTI A ZRUČNOSTI PRE JEDNOTLIVÉ MODULY

(Čo sa naučíte v konkrétnom module a čo sa bude požadovať na skúške)

M2. Základy práce s počítačom - táto verzia nastúpila 01.11.2013
       (Computer Essentials, syllabus version 1.0)

 • IKT, hardvér a bežné zariadenia, softvér a bežné aplikácie, typy softvérových licencií, spustenie a vypnutie počítača
 • Práca s pracovnou plochou, ikonami, oknami, prispôsobovanie základných nastavení operačného systému,
 • Vytvorenie jednoduchého textového dokumentu a jeho tlač
 • Súbory a priečinky, ich filozofia, tvorba štruktúry a práca s nimi, správa súborov, kompresia a obnova súborov
 • Základné pojmy z počítačových sietí, základy prístupu k nim, princípy ochrany údajov a zariadení, škodlivý softvér
 • Ochrana zdravia a životného prostredia    

Vstupné vedomosti: nevyžadujú sa

SK - Podrobné znenie           SK - Komentáre SISp k sylabu z 9.3.2017
EN - Syllabus in detail

M3. Spracovanie textu
       (Word Processing, syllabus version 5.0 / 6.0)

 • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
 • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
 • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
 • Tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
 • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia     
Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu M2
SK - Podrobné znenie verzia 5.0         Nové! SK - podrobné znenie verzia 6.0  
EN - Syllabus in detail version 5.0                 EN - Syllabus in detail version 6.0

M4. Tabuľkový kalkulátor
       (Spreadsheets, verzia sylabu 5.0 / 6.0)

 • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
 • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
 • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
 • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
 • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu M2
         SK - Podrobné znenie verzia 5.0         Nové! SK - podrobné znenie verzia 6.0 z 18.09.2017
         EN - Syllabus in detail version 5.0                 EN - Syllabus in detail version 6.0
M5. Používanie databáz
       (Using Databases, syllabus version 5.0 / 6.0)
 • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Používanie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
 • Aktualizácia databázy
 • Tvorba formulárov a ich využívanie v správe údajov
 • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
 • Prezentácia vybraných informácií – tvorba zostáv

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu M2

       SK - Podrobné znenie verzia 5.0        Nové!  SK- podrobné znenie verzia 6.0 z 21.09.2017
         EN - Syllabus in detail version 5.0                 EN-Syllabus in detail version 6.0

M6. Prezentácia
       (Presentation, syllabus version 5.0 / 6.0)

 • Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení
 • Tvorba a základné operácie v preyentácii – kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
 • Formátovanie textu a textových rámčekov
 • Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
 • Efekty a riadenie počítačovej prezentácie:  animácia, prelínanie, spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu M2

       SK - Podrobné znenie verzia 5.0        Nové!  SK-podrobné znenie verzia 6.0 z 03.01.2018
         EN - Syllabus in detail version 5.0                 EN-Syllabus in detail version 6.0

M7. Základy práce online - táto verzia nastúpila 01.11.2013
       (Online Essentials, syllabus version 1.0)

 • Základné pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úprava základných nastavení
 • Tvorba záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
 • Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov
 • Základné pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje, elektronická pošta
 • Elekronické správy:  nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami
 • Organizovanie elektronických správ
 • Používanie elektronických kalendárov

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu M2

SK - Podrobné znenie              SK-Komentáre SISp k sylabu  z 9.3.2017
EN - Syllabus in detail
   

M9. Práca s obrázkami a grafikou
       (Image Editing, syllabus version 2.0)

 • Základné pojmy z oblasti zobrazovania - digitálne obrázky, grafické formáty, modely
 • Získavanie obrázkov, spustenie grafického editora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení na zvýšenie produktivity
 • Manipulácia s obrázkami, vrstvami v obrázku, s textom v obrázku
 • Používanie efektov a filtrov
 • Doplnenie obrázka pomocou nástrojov na kreslenie, maľovanie a tlač obrázka    

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov M2 a M7

        SK - Podrobné znenie -082018
        EN - Syllabus in detail

M12. Bezpečnosť pri práci s IKT
         (IT Security, syllabus version 1.0)

 • Základné pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti - ohrozenia údajov, osobnej bezpečnosti, bezpečnosti súborov
 • Ochrana počítača, prislúchajúcich zariadení, počítačovej siete pred škodlivým softvérom a neautorizovaným prístupom
 • Bezpečnosť počítačových sietí - rozpoznávať typy počítačových sietí a pripojení  a rozumieť špecializovaným pojmom z ich ochrany
 • Zásady bezpečného pohybu po internete a komunikácie na internete
 • Bezpečnostné otázky z oblasti elektronickej komunikácie vrátane elektronickej pošty a komunikácie v reálnom čase
 • Bezpečná správa údajov - správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov M2, M7

SK - Podrobné znenie            Nové!  SK - podrobné znenie verzia 2.0
EN - Syllabus in detail                        EN - Syllabus in detail version 2.0

M16. Computing (Základy informatického myslenia a programovania)
         (Computing, syllabus version 1.0)

 • kľúčové pojmy z oblasti programovania, informatického myslenia, poznať a využívať typické činnosti spojené s programovaním
 • rozumieť technikám informatického myslenia a používať ich, konrétne: dekompozíciu problému, vyhľadávanie vzorov, zovšeobecňovanie, algoritmy na analýzu problému a vytvorenie jeho riešenia
 • zapisovať, ladiť a opravovať algoritmy pre program s použitím blokových schém (vývojových diagramov) a pseudokódu
 • rozumieť programovým štruktúram a používať ich, konkrétne: premenné, dátové typy, logické konštrukcie v programe
 • zvyšovať efektivitu programu pomocou iterácie, podmienených príkazov, podprogramov, príkazov naviazaných na udalosti
 • testovať a ladiť program, odstraňovať chyby, vedieť posúdiť, či spĺňa požiadavky za jeho zverejnenie
 • Bezpečná správa údajov - správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov M2, M7

Nové!  SK - podrobné znenie sylabu
            EN - Syllabus in detail

Sylaby ECDL Advanced podrobne stanovujú okruh požadovaných znalostí a zručností potrebných na využívanie osobných počítačov na pokročilej úrovni. Okruh znalostí a zručností je formulovaný v štyroch samostatných sylaboch, pre každú oblasť informačno komunikačných zručností zvlášť.  Sylabus je softvérovo a hardvérovo nezávislý. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný garant, t.j. na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

AM3. Pokročilá práca s textom
         (Advanced Word Processing, syllabus version 2.0)

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilého formátovania textu, odseku, stĺpca a tabuľky, konvertovanie textu na tabuľku a naopak,
 • Odkazovanie: práca s prvkami odkazov ako sú poznámky pod čiarou, koncové poznámky a popis (legenda), vytváranie obsahu, indexov (registre) a krížových odkazov,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie polí, formulárov a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pokročilých techník hromadnej korešpondencie a práca s automatickými prvkami ako sú makrá,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie prvkov prepojenia a vkladanie objektov za účelom integrácie údajov,
 • Revízia dokumentov: súbežná spolupráca (online) na dokumentoch, vykonávanie ich revízie, práca s nadradenými dokumentmi a vnorenými dokumentmi, aplikovanie prvkov zabezpečenia na dokumenty,
 • Príprava tlače dokumentu: práca s vodotlačou v dokumente, práca so sekciami, hlavičkami a pätami.

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov M2, M3, M7

       SK - Podrobné znenie
       EN - Syllabus in detail

  AM4. Pokročilá práca s tabuľkami
           (Advanced Spreadsheets, syllabus version 2.0)

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilých možností formátovania ako sú podmienené formátovanie,  prispôsobené formátovanie čísel a pokročilé zaobchádzanie s pracovnými hárkami,
 • Funkcie a vzorce: používanie funkcií spojených s logickými, štatistickými, finančnými a matematickými úkonmi (operáciami),
 • Grafy: vytváranie grafov a používanie pokročilých postupov formátovania grafov,
 • Analýza: práca s tabuľkami a zoznamami za účelom analýzy, filtrovania a triedenia údajov, vytváranie a používanie scenárov,
 • Overovanie a kontrola: overovanie a kontrola údajov v zošite,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pomenovaných rozsahov (oblastí) buniek, makier a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: používanie prvkov prepojenia, vloženia a importu za účelom integrácie údajov,
 • Revízia zošitov: súbežná (online) spolupráca pri práci so zošitmi, vykonávanie kontroly (revízie) zošitov, aplikovanie prvkov zabezpečenia zošitov.

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov M2, M4

        SK - Podrobné znenie
        EN - Syllabus in detail

AM5. Pokročilá práca s databázou
         (Advanced Databases, syllabus version, 2.0)

 • Databázové pojmy: zvládnutie kľúčových pojmov z oblasti vývoja a využívania databáz,
 • Tabuľky a vzťahy (relácie): vytvorenie relačnej databázy s využitím pokročilých prvkov pri vytváraní tabuliek a komplexných relácií (vzťahov) medzi tabuľkami,
 • Dotazy: navrhovanie a používanie dotazov na vytvorenie tabuľky, aktualizovanie, odstraňovanie (vymazávanie) a pridávanie údajov, vylepšovanie dotazov s použitím zástupných znakov, parametrov a výpočtov,
 • Formuláre: používanie ovládacích prvkov a podformulárov za účelom rozšírenia možností formulárov a zlepšenia ich funkcionality,
 • Zostavy: vytváranie ovládacích prvkov zostáv za účelom vykonávania výpočtov, vytváranie podzostavy a rozširovanie možností prezentácie zostavy,
 • Zvyšovanie produktivity práce: práca s makrami, používanie prvkov prepojenia a importu za účelom integrácie údajov.

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov M2, M5, M7

        SK - Podrobné znenie
        EN - Syllabus in detail

AM6. Pokročilá práca s prezentáciou
         (Advanced Presentation, syllabus version 2.0)

 • Plánovanie prezentácie: rozlišovanie cieľového publika a branie do úvahy miesta konania pri plánovaní prezentácie,
 • Predlohy snímok a šablóny: vytváranie, modifikovanie šablóny a formátovanie pozadia snímok,
 • Grafické objekty: vylepšovanie prezentácie s využitím zabudovaných nástrojov na kreslenie a nástrojov na úpravu obrázkov,
 • Grafy a diagramy: aplikovanie pokročilých postupov formátovania grafov a vytvárania a úpravy diagramov,
 • Multimédiá: vkladanie videí, zvuku a využívanie zabudovaných nástrojov na animáciu,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie postupov prepojenia, vloženia, importu a exportu za účelom integrácie údajov,
 • Ovládanie prezentácie: práca s vlastnými postupmi prezentácie snímok, využívanie nastavenia postupov prezentácie snímok a usmerňovanie priebehu prezentácie.

       Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulu M2, M3, M6, M7

        SK - Podrobné znenie
        EN - Syllabus in detail

História verzií sylabov ECDL

Sylabus ECDL verzia 5.0 pre súbor modulov M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (na Slovensku vstúpil do platnosti 01. 07. 2009):  sylaby modulov M1, M2, M7 verzie 5.0 skončili svoju platnosť medzinárodne 31.12.2014, na Slovensku bolo možné testy vo verzii 5.0 vykonať až do 30.6.2015. Moduly M2 a M7 už majú platné nové aktualizované sylaby vydané v roku 2013 s označením V1.0. Modul M1 zanikol.

M1. Základy informačných a komunikačných technológií (IKT)
       (Concepts of Information and Communication Technology (ICT), syllabus version 5.0)

Ukončený k 30.6.2015.

 • Úvod do počítačovej terminológie
 • Technické vybavenie počítača (hardvér)
 • Programové vybavenie (operačný a aplikačný softvér)
 • Informačné siete, rôzne spôsoby elektronickej komunikácie
 • Využitie počítača v bežnom živote - príklady
 • Informačné technológie a spoločnosť – človek versus počítač
 • Bezpečnosť dát, ochrana voči pirátskym aktivitám
 • Ochrana autorských práv, ochrana citlivých dát

Sylabus ECDL verzia 4.0 pre súbor modulov M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 celosvetovo skončil platnosť 31. 12. 2009.